24. janvāra sēdē apspriedīs Preiļu novada Teritorijas plānojuma galīgo redakciju

24.01.2007.


  Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.2 punktu Preiļu novada dome paziņo, ka 2006. gada 17.oktobra domes sēdē (protokols Nr.18.p.7.) pieņemts lēmums ”Par teritorijas plānojums grozījumiem” un 2006. gada 18. decembra ārkārtas domes sēdē ir pieņemts lēmums „Par Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumiem” (protokols Nr.23, p.9), ka tiek izsludināta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sēde, kura notiks 2007. gada 24. janvārī plkst. 15.00 Preiļos, Raiņa bulvārī 24, kab. Nr. 8.
  No 2006.gada 20.novembra līdz 2006.gada 11.decembrim tika izsludināta Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana, kuras laikā tika iesniegti institūciju un iedzīvotāju atzinumi.
  Ar Preiļu novada teritorijas plānojumu galīgo redakciju var iepazīties Raiņa bulvārī 24, Preiļos, Preiļu novada domes attīstības plānošanas daļā, 12.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums – no plkst. 12.00 līdz 13.00.
  Preiļu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāli ir ievietoti Preiļu interneta mājas lapā www.preili.lv
  Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.


Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumi 2003. – 2015.gadam (PDF)


Preiļu novada attīstības programma līdz 2015.gadam (PDF)


Preiļu novada domes vides pārskats (PDF)


Preiļu novada apbūves noteikumi (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.