2007.gada 1.janvārī stājās spēkā vairāki grozījumi likumā „Par valsts pensijām”.

04.01.2007.


LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS
VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS
PREIĻU NODAĻA


A.Paulāna iela 3a, Preiļi, LV-5301, tālr.: 5307380, fakss: 5322183, e-pasts: preili@vsaa.lv, www.vsaa.lv2007. gada 1. janvārī stājās spēkā vairāki grozījumi likumā „Par valsts pensijām”.


1. Izmaiņas pensiju pārrēķināšanas kārtībā
Personām, kuras saņem minimālo vecuma pensiju, aprēķinātā pensijas daļa par uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) tiek pieskaitīta pie pensijas apmēra, ko persona saņēma pirms pensijas pārrēķināšanas, nevis pie aprēķinātā apmēra, ja tas ir bijis mazāks par minimālo.
Ja pensijas saņēmējs pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas ir turpinājis strādāt, pensijas pārrēķinu var veikt ne biežāk kā vienu reizi gadā. Lai veiktu pensijas pārrēķinu, pensijas saņēmējam ir jāiesniedz iesniegums VSAA teritoriālajā nodaļā. Taču, pirms rakstīt iesniegumu pensijas pārrēķinam, VSAA iesaka vispirms konsultēties ar VSAA nodaļu inspektoriem, kuri palīdzēs izlemt, vai katrā konkrētajā gadījumā šis pārrēķins ir pensionāram izdevīgs. Pārrēķinātās pensijas apmēru var ietekmēt laiks un vecums, kad pārrēķins tiek pieprasīts. Ja līdz gadu maiņai vai dzimšanas dienai ir atlicis neilgs laiks, iespējams, ka pārrēķinu izdevīgāk veikt jaunajā gadā vai pēc dzimšanas dienas. Tas ir tādēļ, ka, pārrēķinot pensiju, tiek izmantots G – laika posms gados, par kuru no pensijas pārrēķināšanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa. Savukārt pensijas kapitāls, kas uzkrāts ilgākā laika periodā, tiek palielināts, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksus.
Personām, kuras vecuma pensijas pārrēķinu būs pieprasījušas laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 28. februārim, lēmumi par pensijas pārrēķinu VSAA nodaļās tiks pieņemti laikā no 2007. gada 1. marta līdz 31. martam. Starpība tiks izmaksāta kopā ar aprīļa pensiju.


2. Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam
Pensijas saņēmēja nāves gadījumā mirušā laulātajam tiek piešķirts vienreizējs pabalsts mirušā divu pensiju apmērā, ja laulātais arī ir pensijas saņēmējs.
Mirušā laulātajam vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz viņa pieprasījumu. Pabalstu aprēķina, mirušā pensijas apmēru miršanas dienā reizinot ar 2. Pabalsta apmērā ieskaita arī pie vecuma pensijas piešķirto piemaksu. Tiesības uz šādu pabalstu ir, ja ir visi sekojošie nosacījumi:
1) pensijas saņēmējs ir miris pēc 2007. gada 1. janvāra;
2) pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
3) mirušā nāves dienā laulātais ir bijis pensijas saņēmējs.
Norma attiecas uz vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem. Šo normu piemēro arī tajā gadījumā, kad persona saņem invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, kā arī tad, ja bērns saņem pensiju par mirušo vecāku, un viņa laulātais arī ir kādas pensijas saņēmējs, piemēram, invalīds kopš bērnības.
Vienreizējo pabalstu izmaksā arī tām personām, kuras dzīvo ārvalstīs un saņem Latvijas pensiju.


3. Izmaiņas minimālajā vecuma pensijas apmērā
Personām, kurām apdrošināšanas stāžs ir 41 un vairāk gadu, tiek noteikta minimālā pensija: turpmāk tā nebūs mazāka par Ls 76,50 mēnesī. Lai saņemtu palielināto pensiju, pensionāriem iesniegums nav jāraksta. Šāds vecuma pensijas minimālais apmērs tiek noteikts līdz 2009.gada 31.decembrim.


4. Piemaksa pie vecuma pensijas
 Tiek mainīti likuma „Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 41.punktā minētie nosacījumi piemaksas pie vecuma pensijas piešķiršanai. Sākot ar 2007. gada 1. janvāri pensionāriem, kam pensijas apmērs uz 2007.gada 1.janvāri ir robežās no Ls 105 līdz Ls 135 mēnesī un kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, tiek piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāža gadiem, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksas piešķiršanai nav nepieciešams pensionāra iesniegums. Savukārt tie pensionāri, kam piemaksa pie vecuma pensijas tika piešķirta no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, jo viņu pensijas apmērs uz piemaksas piešķiršanas brīdi nepārsniedza Ls 105 mēnesī un kopējais apdrošināšanas stāžs nebija mazāks par 30 gadiem, turpinās saņemt piemaksu līdzšinējā apmērā.
Tiek paplašināts personu loks, kas saņem piemaksu pie vecuma pensijas. No 2007.gada 1.janvāra tiesības uz piemaksu pie vecuma pensijas ir pensionāriem, kam pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu kaitīgos apstākļos (1.un 2.saraksta vecuma pensijas saņēmēji), ja kopējais pensijas apmērs nepārsniedz Ls 135 mēnesī un kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem. Pensionāri, kam pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu smagos un kaitīgos apstākļos un kam piemaksa pie pensijas piešķirta laika posmā 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, jo viņu pensijas apmērs uz piemaksas piešķiršanas brīdi nepārsniedza Ls 105 mēnesī un kopējais apdrošināšanas stāžs nebija mazāks par 30 gadiem, turpinās saņemt piemaksu pie pensijas līdzšinējā apmērā.


5. Vecuma pensijas piešķiršana no jauna
Personām, kurām laikā no 1996. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 1. jūlijam ir piešķirta vecuma pensija priekšlaicīgi un kuras no pensijas piešķiršanas dienas līdz likumā „Par valsts pensijām” noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai nepārtraukti ir bijušas sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), ir tiesības pieprasīt piešķirt vecuma pensiju no jauna.
Vienlaicīgi ar vecuma pensijas piešķiršanu no jauna tiek pārskatītas arī turpmākās tiesības uz piemaksu pie vecuma pensijas. Ja no jauna piešķirtās vecuma pensijas apmērs pārsniedz Ls 135 mēnesī, tiek pārtraukta piemaksas izmaksa. Piemaksu pārtrauc ar dienu, kad uzsākta no jauna piešķirtās pensijas izmaksa.
Pensiju no jauna piešķir, pamatojoties uz personas pieprasījumu.
No jauna aprēķināto pensiju piešķir, kad sasniegts likumā noteiktais pensijas vecums, bet sāk izmaksāt pēc 2007. gada 1. janvāra.


6. Ierobežotās pensijas atmaksa strādājošiem pensionāriem
Personām, kurām laikā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 19. martam pensijas izmaksa bija ierobežota saskaņā ar tajā laikā spēkā esošo likuma „Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 26.punktu, ir izmaksājama ierobežotā pensijas summa. Tas nozīmē, ka pensionāriem, kuri laikā periodā 2000.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim strādāja un kuriem pensija tika izmaksāta ierobežotā apmērā, t.i., Ls 60 mēnesī, ir izmaksājama tā pensijas daļa, kas netika izmaksāta. Savukārt pensionāriem, kuri laika periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam strādāja un kuriem pensija tika izmaksāta ierobežotā apmērā, t.i., Ls 90 mēnesī, ir izmaksājama tā pensijas daļa, kas netika izmaksāta.
Atmaksājamo summu izmaksā vienā reizē, pārskaitot to uz personas kredītiestādes vai PNS kontu. Ja pensionāram konta nav, tas ir jāatver un konta numurs jāpaziņo VSAA nodaļai. Ierobežoto pensijas daļu izmaksās pa vecuma grupām, un pensionāri to saņems 2007.gada laikā: gada pirmajā ceturksnī to izmaksās personām, kuras sasniegušas 71 gadu un vairāk; gada otrajā ceturksnī – personām, kuras sasniegušas 67 – 70 gadu vecumu; trešajā ceturksnī – personām, kuras sasniegušas 63 – 66 gadu vecumu; ceturtajā ceturksnī – personām līdz 62 gadu vecumam.
Par katru personu, kurai ir tiesības saņemt ierobežoto pensiju, VSAA nodaļa pieņems lēmumu, kurā tiks uzrādīta atmaksājamā summa. Lēmums tiks nosūtīts arī pašam pensionāram.
Ja pensionārs, kuram tika ierobežota pensija, ir miris, tad tiesības saņemt nesaņemto summu ir pensijas saņēmēja laulātajam, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, kā arī mantiniekiem (uzrādot attiecīgo mantošanas dokumentu). Šādā gadījumā pensijas atmaksai nepieciešams VSAA adresēts pieprasījums.


7. Tiesības uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem
Papildus līdzšinējiem noteikumiem paredzēti jauni nosacījumi tiesību noteikšanā uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem.
7.1. Personas, kas līdz 1995. gada 31. decembrim ir strādājušas kaitīgos un smagos darba apstākļos un sevišķi smagos un sevišķi kaitīgos darba apstākļos, kas noteikti t.s. 1.un 2. sarakstā, var saņemt vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem – 5 gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, ja kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem un kaitīgā darbā līdz 1995. gada 31. decembrim ir nostrādāti ne mazāk kā 8 gadi un 4 mēneši.
7.2. Uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem (5 gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas) var pretendēt Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem.


8. Apgādnieka zaudējuma pensija padēliem, pameitām un adoptētajiem bērniem
Mainās personu loks, kurām ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju. Turpmāk, atbilstoši Civillikumam, tiesību uz apgādnieka zaudējuma pensiju nebūs padēliem un pameitām. Adoptētajiem bērniem apgādnieka zaudējuma pensija tiks pārtraukta no nākamā mēneša, kad VSAA nodaļā tiks saņemts spriedums par adopcijas faktu. Taču iepriekš piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas minētajām personām turpinās izmaksāt.


9. Mirušā pensionāra nesaņemtās pensijas izmaksa
Personu loks, kam ir tiesības saņemt mirušā nesaņemto pensiju, tiek papildināts ar mantiniekiem, proti, personām, kuras uzrāda mantojuma apliecību vai arī tiesas spriedumu, kas atzīst šīs personas par mirušās personas mantiniekiem. Mantiniekiem, kuri sākot ar 2007. gada 1. janvāri iesniedz pieprasījumu mirušā nesaņemtās pensijas izmaksai, ir tiesības saņemt mirušā nesaņemto pensiju arī tajā gadījumā, ja pensionārs miris pirms 2007. gada 1. janvāra, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus pirms pieprasījuma iesniegšanas.


10. Informācija par pensijas kapitālu
VSAA apdrošinātajām personām vairs nesūtīs paziņojumus par personas kontā reģistrēto pensijas kapitālu (konta paziņojumus). Turpmāk informāciju par sociālās apdrošināšanas kontā reģistrētajām iemaksām visi interesenti varēs saņemt bez maksas jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā, pieprasot izziņu par jebkuru izvēlēto laika periodu kopš 1996.gada.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.