Preiļu novadā tiks pilnveidots profesionālās orientācijas konsultantu darbs

13.12.2006.Preiļu novadā tiks pilnveidots profesionālās orientācijas konsultantu darbs


  2006.gada 25.oktobrī Preiļu Novada dome noslēdza līgumu ar PIAA par VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0064/0278 projekta „Profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmas pilnveide Preiļu novadā” realizāciju. Projekta īstenošanas laiks ir no 2006. gada 1. novembra līdz 2007. gada 30. aprīlim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6918,70 LVL. ESF finansējums ir 5189,02 LVL. Projekta mērķis – profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācija un atbalsta sistēmas pilnveide Preiļu novadā, kas paredz maksimāli aktualizēt profesionālās orientācijas jautājumu, sagatavojot katrā pamata un vidējā līmeņa izglītības iestādē profesionālās orientācijas konsultantu, izveidot šo konsultantu savstarpējo koordinācijas sistēmu, nodrošināt Preiļu novada skolās ilgtspējīgu profesionālās orientācijas konsultāciju pasākumu klātesamību.
  Projekta aktivitātes:
• projekta administrēšana,     
• profesionālās orientācijas eksperta piesaiste,
• Preiļu novada skolu konsultantu apmācība profesionālās orientācijas pasākumu mērķtiecīgai un ilgtspējīgai veikšanai,
• informācijas izplatīšana par projekta īstenošanu,
• skolēnu konsultēšana,
• vecāku izglītošana bērna profesijas izvēles jautājumos,
• Preiļu novada profesionālās orientācijas konsultāciju, koordinācijas un atbalsta sistēmas darbības plāna izveide,
• informācijas publicitāte par projekta norises gaitu un projekta ilgtspējīguma efektu novadā.
  Projekta partneri ir: Preiļu 1.pamatskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 2.vidusskola, Aizkalnes pamatskola un Preiļu arodvidusskola. No katras skolas tiks apmācīts viens profesionālās orientācijas konsultants un projekta noslēgumā izsniegti atbilstoši sertifikāti. Preiļu novada skolās profesionālās orientācijas konsultanti būs: Preiļu 1.pamatskolā – Digna Prodniece, Preiļu Valsts ģimnāzijā – Ingūna Patmalniece, Preiļu 2.vidusskolā – Valentīna Maksimova, Aizkalnes pamatskolā – Silvija Butkeviča un Preiļu arodvidusskolā – Aija Ančeva.
Preiļu novada dome projekta ietvaros veica iepirkumu par profesionālās orientācijas eksperta pakalpojuma sniegšanu. Iepirkuma rezultātā tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu par eksperta pakalpojuma sniegšanu, saskaņā ar projekta pieteikumu. Profesionālās orientācijas konsultantu apmācību veic LU Bioloģijas institūta vadošais eksperts Dr.biol. Antons Kolodinskis.    
  

Sanita Meļko,
projekta vadītāja. Tālr. 53 22766

Pēdējās izmaiņas: 13.12.2006.