„Preiļu rajona partnerība ”saņem atbalstu

30.11.2006.


  2006. gada 25. jūlijā LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta biedrība „Preiļu rajona partnerība”. Biedrības dibinātāji ir 5 pašvaldības, 5 uzņēmēji un 7 nevalstiskās organizācijas.
  Preiļu rajona partnerība tika dibināta ar mērķi paaugstināt vietējo iedzīvotāju un organizāciju kapacitāti, vietējām iniciatīvas grupām realizējot pašu izstrādātus projektus saskaņā ar vietējās rīcības grupas apstiprināto integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju Preiļu rajonā, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kā arī iedzīvotāju labklājību . Organizācijas juridiskā adrese – Preiļi, Brīvības iela 7.
  Uz šo brīdi partnerībā ir 25 biedri, un ir saņemti vēl 2 iesniegumi izskatīšanai padomes sēdē par iestāšanos biedrībā.
  Savā īsajā organizācijas pastāvēšanas laikā partnerība piedalījusies 1. Latvijas netradicionālajās kopienu sporta spēlēs Višķos, kurās izcīnīja 2. vietu un pienākumu šādas spēles organizēt nākošajā 2007. gadā Preiļos.
  Sadarbībā ar Zemkopības ministriju un biedrību „Siera klubs” tika noorganizēts pieredzes apmaiņas pasākums ar Lielbritānijas Jorkšīras apgabala partnerības pārstāvjiem, siera meistariem un citiem uzņēmējiem, kuri jau darbojas LEADER+ programmā.
  Partnerības pārstāve Ilze Teilāne pārstāvēja partnerību pieredzes apmaiņas braucienā Čehijā, vairāki partnerības biedri ir apmeklējuši informatīvus seminārus par Vietējo rīcības grupu attīstību, partnerība tiek pārstāvēta Latvijas Lauku forumā.
  Partnerības biedri Maija Brice, Vija Ancāne, Inese Kunakova un koordinatore Ineta Liepniece piedalījās „Daugavpils rajona partnerības „ organizētajā NVO forumā Vabolē , kurā tika prezentēti labākie gada realizētie projekti un apkopoti gada rezultāti.
  Preiļu rajona partnerība tika izveidota arī, lai varētu piedalīties LEADER+ veida pasākumā un piesaistītu finanses lauku attīstībai.
  Programmas LEADER+ ienākšana Latvijā ir izraisījusi ļoti lielu interesi, par ko liecina kaut vai tāds fakts, ka gada laikā no 15 partnerībām Latvijā ir izveidojušās jau 32 partnerības ar mērķi piedalīties LEADER + programmā.
  Piedaloties ES Struktūrfondu Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas 4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.6. pasākumā „Vietējo rīcību attīstība”, (LEADER +veida pasākums) tiks realizētas sekojošas aktivitātes:
– 4.6.1.aktivitāte -nacionālā programma ”Prasmju iegūšana”, kurā iekļautas :
-VRG mācības;
-vietējās stratēģijas izstrāde.
– 4.6.2. aktivitāte – atklātais projektu konkurss ”Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas” – vietējās attīstības stratēģijas ieviešana.


  Biedrība ”Preiļu rajona partnerība” septembrī iesniedza Zemkopības ministrijai pieteikumu 4.6.1. aktivitātē „Prasmju iegūšana” un 2006. gada 20. novembrī ZM vietējo rīcības grupu stratēģiju vērtēšanas komisija ir izvērtējusi „Preiļu rajona partnerības”  izstrādāto vietējās rīcības grupas iesniegumu un paziņojusi, ka tas atbilst administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
  Komisija ir pieņēmusi lēmumu par biedrības ”Preiļu rajona partnerība” atbilstību vietējās rīcības grupas statusam un piešķir tiesības saņemt metodisko atbalstu kvalificētu konsultantu vadībā attīstības stratēģijas izstrādē.


  Paralēli tam, ka” Preiļu rajona partnerības” biedri mācīsies izstrādāt stratēģiju, Preiļu rajona vietējām iniciatīvas grupām (klubiņiem, sabiedriskiem centriem, gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem UR) ir iespēja saņemt metodisko atbalstu projektu izstrādē.
  Aicinu visu Preiļu rajona klubu un biedrību vadītājus un pārstāvjus, kuri vēlas pieteikties uz apmācībām projektu izstrādē, pieteikties Preiļu rajona partnerībā pa tālruni 26596653 vai personīgi Brīvības ielā 7, Preiļos līdz š.g. 4. decembrim.
  Ja „Preiļu rajona partnerības” izstrādāto stratēģiju konkursa kārtā nākošajā gadā Zemkopības ministrija apstiprinās, tad organizācija saņems finansējumu un izsludinās projektu konkursus.
  Diemžēl projektus iesniegt varēs tikai reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi (nereģistrētajām organizācijām būs jāsasparojas un jāreģistrējas UR) un, atšķirībā no šī plānošanas perioda, arī pašvaldības un pašvaldību pakļautībā esošas organizācijas, komersanti un zemnieku saimniecības.
  Viena projekta maksimālais atbalsts Ls 5000.
  Ja iesniegtais projekts neatbildīs izstrādātās un apstiprinātās stratēģijas pamatprincipiem un pamatnostādnēm, projektu VRG (Preiļu rajona partnerība) noraidīs, tādēļ ļoti svarīgi izstrādāt kvalitatīvu, uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu Preiļu rajona attīstības stratēģiju par vienu vai vairākām nosauktajām tēmām:
– dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos, ieskaitot uzņēmēju, NVO, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem;
– vērtības pievienošana vietējiem produktiem(precēm vai pakalpojumiem), jo īpaši ar sabiedrisko pasākumu palīdzību, veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai;
– jaunu profesionālo sasniegumu un tehnoloģiju izmantošana, lai paaugstinātu lauku apvidu piedāvāto produktu un pakalpojumu konkurētspēju;
– iespējami labāka dabas un /vai kultūras resursu izmantošana.
  Aicinu Preiļu rajona iedzīvotājus būt aktīviem un savus priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai stiprinātu uz lauku attīstību orientētu politiku un uzlabotu kritisko sociāli ekonomisko situāciju Preiļu rajonā, iesniegt Preiļu rajona partnerībā.

Ineta Liepniece,
biedrības „Preiļu rajona partnerība” koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.