Preiļu novada dome atkārtoti – trešo reizi nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto triju stāvu būvi -dzīvojamo māju.

05.12.2006.

  Preiļu novada dome atkārtoti – trešo reizi nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto triju stāvu būvi -dzīvojamo māju (nepabeigta celtniecība, kadastra apzīmējums 7601 003 1624 001), kopā ar zemes gabalu 1885 m² (kadastra apzīmējums 7601 003 1624), Preiļos, Jaunā ielā 2.
  Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,  nosacītā cena Ls 12 000.
Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20
Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) Ls 1200 
Maksāšanas veids – 100% latos.
  Izsole notiks 2006.gada 22.decembrī, plkst. 15.00, 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
  Nekustamo īpašumu var apskatīt Jaunā ielā 2, Preiļos, darbadienās no plkst.9.00 līdz 12.00, iepriekš saskaņojot pa tālr.: 29426188.
  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1.kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, informācija pa tālr.: 5322766
  Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2006.gada 22.decembrī pulksten.12.00.
  Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi: pircējs divu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem nodrošina būves nodošanu ekspluatācijā (tai skaitā piegulošās teritorijas labiekārtošanu).

Pēdējās izmaiņas: 05.12.2006.