Preiļu pagasta centra lauksaimniecības tehnikas – savācējpreses „SIGULDA” izsole.

20.10.2006.

 
  Preiļu novada dome rīko Preiļu novada domei piederošās Preiļu pagasta centra lauksaimniecības tehnikas – savācējpreses „SIGULDA” izsoli.
  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz 2006.gada 14.novembrim katru darbdienu
no plkst. 8.00 – 17.00 Preiļu novada domes kancelejā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, kā arī domes mājas lapā www.preili.lv


 


                                                                                                       APSTIPRINĀTS
 ar Preiļu novada domes
2006.gada 17.oktobra lēmumu,
                                                                                                               protokols Nr.18, p.1.12.


PREIĻU NOVADA DOMES KUSTAMĀS MANTAS – SAVĀCĒJPRESES „SIGULDA”
IZSOLES NOTEIKUMI


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka veidu un kārtību, kādā tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanai, saskaņā ar ,,Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu”, likumiem “Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un “Par pašvaldībām”, pamatojoties uz Preiļu novada domes 2006.gada 17.oktobra lēmumu (protokols Nr.18,p.1.12.) “Par Preiļu novada domei piederošās Preiļu pagasta centra lauksaimniecības tehnikas atsavināšanu”.
1.2. Izsoli organizē ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota Izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
1.3. Izsolē tiek izsolīta Preiļu novada Preiļu pagasta centra savācējprese „Sigulda”, (ekspluatācijā no 01.01.1992.gada, saskaņā ar Preiļu novada domes Pamatlīdzekļu uzskaites datiem, kart.Nr.442), turpmāk tekstā – Kustamā manta.
1.4. Izsoles Kustamās mantas nosacītā cena ir Ls 800,00 (astoņi simti lati un 00 santīmi), + PVN 18%.
1.5. Izsoles solis Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi)ar PVN 18%.
1.6. Kustamās mantas izsole notiks 2006.gada 14.novembrī Preiļu novada domes kabinetā nr.13, Raiņa bulvāris 24, Preiļos, plkst.10.00.
1.7. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.8. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties no 2006.gada 20.oktobra, Preiļu novada domes kancelejā, kab.Nr.1 Raiņa bulvāris 24, Preiļos, katru darbdienu no plkst.800- 1700 . 
1.9. Izsolāmo savācējpresi „Sigulda” var apskatīt katru darbdienu Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada Preiļu pagasta centra vadītāju –Vitāliju Plivdu pa tālr.5322519 vai 29972178. Papildus informāciju var saņemt Preiļu novada domē Raiņa bulvāris 24, Preiļos pa tālr.5307322  pie Domes izpilddirektora Vladimira Ivanova.
1.10. Pieteikumi Izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža laikrakstā “Novada vēstis” līdz 2006.gada 14.novembra plkst.09.00 Preiļu novada domes kancelejā, kab.Nr.1, Raiņa bulvāris 24, Preiļos.


2. Izsoles pretendentu reģistrācija
2.1. Lai reģistrētos izsolei, izsoles pretendentam/iem ne vēlāk kā līdz izsoles sākumam jāapliecina ar savu parakstu, ka ir iepazinies/ušies ar pārdodamo objektu – kustamo mantu, jāsamaksā izsoles nodrošinājuma maksa.
2.2. Izsolei var pieteikties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona – Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība., iesniedzot Domei šādus dokumentus:
2.2.1. fiziska persona – pieteikumu, pases kopiju un kvīts kopiju par Izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu;
2.2.2. juridiska persona – pieteikumu, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka dalībnieks ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī kvīts kopiju par Izsoles nodrošinājuma maksas iemaksu.
2.3. Izsoles dalībniekam pirms Izsoles jāiemaksā:
2.3.1. Izsoles nodrošinājuma maksa Ls 80,00 (astoņdesmit lati un 00 santīmi) apmērā;
2.3.2. iemaksa jāveic Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, kods UNLALV2X026, SEB Latvijas Unibanka.
2.4. Reģistrējoties izsoles dalībnieks/i rakstiski apliecina, ka ir iepazinies/ušies ar Izsoles noteikumiem un piekrīt tiem.


3. Izsoles process
3.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
3.2. Kustamās mantas izsole var notikt arī tad, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens pretendents. Ja noteiktajā termiņā nepiesakās neviens pretendents, Izsole nenotiek.
3.3. Izsoli atklāj Izsoles vadītājs, sākot ar Izsoles komisijas sastāva paziņošanu, izsolāmās kustamās mantas raksturojumu, kustamās mantas nosacītās cenas un izsoles augšupejošā soļa paziņošanu, par kādu mantas nosacītā cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. Izsoles dalībniekus iepazīstina ar solīšanas procedūru.
3.4. Izsoles vadītājs nosauc Izsoles dalībnieku/us. Ja ir reģistrējies viens izsoles dalībnieks, izsole uzskatāma par notikušu tikai tādā gadījumā, ja izsoles dalībnieks ir pārsolījis kustamās mantas nosacīto cenu par vismaz vienu Izsoles soli.
3.5. Par izsoles nosolītāju tiek paziņots tas izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu pēc izsoles vadītāja trīskārtējas cenas nosaukšanas un tās fiksēšanas.
3.6. Nosolītā pirkuma maksa ir jāsamaksā latos (LVL).
3.7. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis Izsoles mantas nosacīto cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Izsoles dalībniekiem, kuri nav izsolē ieguvuši savācējpreses „Sigulda” pirkšanas tiesības, septiņu dienu laikā tiek atmaksāta izsoles nodrošinājuma maksa.
3.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolu paraksta izsoles komisijas priekšsēdētājs un locekļi, kā arī izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsoles uzvarētāju. Visi izsoles dalībnieki paraksta Izsoles dalībnieku sarakstu ar izsoles augstāko – pēdējo nosolīto cenu un izsoles vinnētāju, ar to apliecinot, ka piekrīt nosolītajai cenai un tās nosolītājam.


4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma slēgšana
4.1. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti nākamajā Preiļu novada domes sēdē pēc izsoles.
4.2. Pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē, Pusēm slēdzot kustamās mantas pirkuma līgumu, galīgo pirkuma summu veido mantas pēdējā nosolītā cena + pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 18%.
4.3. Izsoles galīgo pirkuma summu, ieskaitot nodrošinājuma maksu, jāsamaksā septiņu dienu laikā, pēc Izsoles protokola apstiprināšanas Domes sēdē. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto Izsoles nodrošinājuma maksu un tiesības pirkt izsoles kustamo mantu.
4.4. Pēc izsoles pirkuma summas nomaksas, ko apliecina bankas maksājumu kvīts, Puses – Dome un Pircējs septiņu dienu laikā paraksta kustamās mantas nodošanas – pieņemšanas aktu un noslēdz pirkuma līgumu.
4.5. Pretenzijas pēc pirkuma līguma noslēgšanas un nodošanas akta parakstīšanas netiek pieņemtas.
4.6. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Preiļu novada domei Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV-5301.


 


Preiļu novada domes izpilddirektors,
izsoles komisijas priekšsēdētājs                                 Vladimirs Ivanovs 

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2006.