LAD uzsākta projektu pieņemšana

18.10.2006.

  Oktobra mēnesī Lauku Atbalsta dienests izsludina jaunu projektu pieteikumu iesniegumu pieņemšanu.
  No 2.oktobra LAD lauksaimniecības pārvaldēs var iesniegt projektu pieteikumus uz šī plānošanas perioda lauksaimniecības struktūrfondu pasākumu „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos”. Projektu pieņemšana notiks divus mēnešus. Šī projekta ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir jaunbūve, renovācija un rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde – dzīvnieku novietnes, mēslu krātuves (izņemot mēslu krātuves vides jūtīgajās teritorijās un A kategorijas saimniecībās), graudaugu, šķiedraugu, eļļas augu, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu noliktavas, glabātuves un pirmsapstrādes būves, kā arī minēto ēku darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegāde. Maksimālā kopsumma vienam projektam paredzēta 180 000 EUR apmērā. Augļu un ogu glabātavu būvju finansējuma saņēmējs (kooperatīvs) nevar pārsniegt 2 000 000 EUR. No kopējā projekta izmaksām sabiedriskais finansējums var veidot ne vairāk kā 45%, bet projekta iesniedzēja ieguldījumam jābūt ne mazākam par 55%. Pieejamais finansējums – 5 381 604 lati.
   Papildus ir uzsākta pieteikumu pieņemšana uz pasākuma „Lauku teritorijas pārveidošanās un attīstības veicināšana” aktivitātēm „Zemes uzlabošana”, „Valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija”, „Skābo augšņu kaļķošana”. Pieejamais finansējums sastāda 1 317 698 latus.
  Aktivitātes „Skābo augšņu kaļķošana” mērķis – uzlabot zemes auglību, kur pH līmenis ir kritiski zems, tas ir, mazāks vai vienāds ar 5,8 un augšņu kaļķošana nav veikta 6 un vairāk gadus, kur veikta augšņu agroķīmiskā izpēte un tās rezultāti nav vecāki par 5 gadiem. Atbalsta likme – 50% fiziskai personai un uzņēmumam, bet pašvaldībai un valsts iestādēm – 75%.
  „Lauku tūrisma un amatniecības veicināšanā” apakšaktivitātē „Amatniecības veicināšana” atbalsts paredzēts jaunu, amatniecībai paredzētu pamatlīdzekļu iegādei un jaunbūvēm, rekonstrukcijai un renovācijas darbiem. Pretendentam jābūt amatnieka kartei. Sabiedriskais finansējums ir ne vairāk kā 45%, projekta iesniedzēja ieguldījumam jābūt ne mazākam par 55%. Pieejamais finansējums – 2 714 307 lati.
  No 9.oktobra līdz 8.decembrim LAD izsludina atklāta konkursa projektu pieņemšanu ES lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Vienotā programmdokumenta 4. prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.5 pasākuma „Mežsaimniecības attīstība” aktivitātē „Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā”. Pieejamais finansējums – 1 100 983 lati.
     No 2006. gada 9. oktobra līdz pieejamo finanšu resursu izlietojumam pieteikumi tiek pieņemti aktivitātē „Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana” 4.5.5. aktivitātes „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgo profilaktisko pasākumu ieviešana” 1. apakšaktivitātei „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās”, 4.5.7 aktivitātei „Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību”. Kopējais pieejamais finansējums – 219 677 lati.

Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2006.