17.oktobrī plkst. 15.00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

17.10.2006.


Sēdes darba kārtība


1. Finanšu komitejas jautājumi:
1.1. Par ēkas Preiļos, Tirgus laukumā 1, konceptuālu izmantošanu.
1.2. Par izmaiņām domes štatu sarakstā.
1.3. Par novada domes lēmuma atcelšanu.
1.4. Par atkritumu šķirošanas organizāciju.
1.5. Par Preiļu pili.
1.6. Par zemes gabala piešķiršanu Preiļu luterāņu draudzei.
1.7. Par telpu nomas tiesību izsoles komisijas prot. Nr.6. apstiprināšanu.
1.8. Par apakšnomas līguma slēgšanu.
1.9. Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
1.10. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
1.11. Iesniegumu izskatīšana.
1.12. Par Preiļu novada domei piederošās Preiļu pagasta centra lauksaimniecības tehnikas atsavināšanu.
1.13. Par tehniskā projekta izstrādes apmaksu.
1.14. Par iznomātās telpas Kārsavas ielā 4 remonta darbu apmaksu.


2. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:
2.1. Par nosaukuma piešķiršanu.
2.2. Par platības apstiprināšanu.
2.3. Par zemes lietojuma robežu apstiprināšanu.
2.4. Par lietošanas tiesību pāreju.
2.5. Par zemes gabala sadali.
2.6. Par zemes ieskaitīšanu valsts brīvajās zemēs.
2.7. Par zemes gabala ieskaitīšanu pašvaldības zemes lietojumos


3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
3.1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
3.2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Grafa Tumaševiča ģimenei.
3.3. Par Preiļu 2.vidusskolas skolas nolikuma apstiprināšanu.


4. Par saskaņojumu pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai.
5. Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm.
6. Par izmaiņām Preiļu novada saistošajos noteikumos Nr.07/05 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Preiļu novadā”.
7. Par teritorijas plānojuma grozījumiem.
8. Preiļu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Eglīša iesnieguma izskatīšana.
9. Par dzīvokļa piešķiršanu.
10. Par J.Stičinska iesnieguma izskatīšanu.Novada domes priekšsēdētājs   J.Eglītis

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2006.