Nevalstiskais sektors mācās

11.10.2006.


  Preiļu NVO centrā 2006. gada 1. jūlijā uzsākta ESF projekta „Preiļu NVO centra un tā dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ESF projektu sagatavošanai”.
  Projekta vispārējais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Preiļu nevalstisko organizāciju līdzdalību Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu sagatavošanā.
  Sākotnēji konkursa kārtā tika izraudzīts konsultantseksperts, kurš veiks mērķgrupas apmācības un sekos projekta pieteikumu sagatavošanas gaitai.
  Speciāli norīkota komisija izvēlējās un apstiprināja projekta darbā Valdi Kudiņu, ZM Lauku atbalsta departamenta speciālistu.
  No 12 Preiļu NVO centra dalīborganizācijām tika izveidota mērķgrupa 20 cilvēku sastāvā.
  Projekta gaitā jau notikuši 3 apmācību semināri, kuros mērķauditorija tika informēta par Eiropas Sociālā fondu un finansējuma piesaistes iespējām.
  Ar interaktīvām metodēm tika veikta Preiļu novada, Sīļukalna, Aglonas pagasta un Vārkavas novadā esošo sociālo problēmu analīze un diskusija par iespējamo projektu idejām, atsaucoties uz mērķgrupas iepriekšējām savstarpējām sarunām.
  Apmācību laikā mērķgrupa iepazīstināta ar projektu vidi Eiropas Savienībā, ES reģionālo politiku, ES struktūrfondu ieviešanas pamatprincipiem Latvijā, Vienotā programmdokumenta pielietošanas kārtību, Operacionālajām programmām, ES projektu pieteikumu sagatavošanas būtiskiem aspektiem.
  Uzsākts darbs pie projektu vispārējā mērķa, specifisko mērķu, rezultātu un aktivitāšu noformulēšanas, loģiskā ietvara matricas aizpildīšanas.
  Mērķauditorija ir sadalījusies grupās pēc interesēm un vienojošām problēmām, lai vienotos par iespējamā projekta pieteikuma tēmu un izstrādi.
  Vēl paredzēti 3 apmācību semināri un individuālas konsultācijas, lai projekta noslēgumā varētu prezentēt 5 atšķirīgus darbus, kas būtu gatavi iesniegšanai Eiropas Sociālajā fondā (gadījumā, ja tiks izsludināta konkrētā aktivitāte).
  Projektus rakstīt nevar iemācīties, tos ir jāraksta. Šīs apmācības būs lielisks solis uz uzdrošināšanos risināt savu organizāciju problēmas, turpmāk, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi, patstāvīgi sagatavot ESF pieteikumu formas un pielikumus. Vienlaicīgi būs stiprināta nevalstiskā sektora kapacitāte ESF projektu sagatavošanā, kas nav mazsvarīgi gan Preiļu novada, gan rajona attīstībā.
Projekta ilgums – 5 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas – Ls 3226.
Projektu finansē 75% Eiropas Sociālais fonds, 25% Latvijas valsts.

Ineta Liepniece,
projekta koordinatore


 


 

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2006.