Mākslas un antikvāro priekšmetu kontrole uz robežas

29.08.2006.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ
Nr. 2-9/


Mākslas un antikvāro priekšmetu kontrole uz robežas


      Lai aizsargātu nacionālās kultūras vērtības un nepieļautu zagto un zudušo mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu (arī pa pastu), ir izstrādāti noteikumi par mākslas un antikvāro priekšmetu (turpmāk tekstā – kultūras priekšmeti) izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā.
      Pie kultūras priekšmetiem pieskaitāmi priekšmeti, kas ir vecāki par 50 gadiem, t.i., arheoloģiskie priekšmeti, kultūras priekšmetu fragmenti, ikonas, gleznas un zīmējumi, gravīras, estampi (iespiedgrafika), mozaīkas, skulptūras, statuetes, fotogrāfijas, filmas, inkunābulas (pirmās grāmatas, kas iespiestas no saliekamām formām laikā no grāmatu iespiešanas izgudrošanas līdz 1500 gadam), rokraksti, grāmatas, arhīvi, kolekcijas, transportlīdzekļi, kas ir vecāki par 75 gadiem, rotaļlietas, spēles, stikla izstrādājumi, zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi, mēbeles, mūzikas instrumenti, pulksteņi un to daļas, keramika, gobelēni, ieroči u.t.t.).
Rīcība, lai kultūras priekšmets tiktu izvests no Latvijas Republikas:
• lai izvestu kultūras priekšmetus no Eiropas Kopienas (turpmāk – EK) muitas teritorijas, ir jāuzrāda izvešanas atļauja. Izvešanas atļaujas izsniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Rīga, Mazā pils iela 19);
• lai saņemtu atļauju, fiziska vai juridiska persona Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā aizpilda noteikta parauga iesniegumu, kā arī uzrāda izvešanai paredzēto kultūras priekšmetu un kopā ar iesniegumu iesniedz tā krāsu fotogrāfiju (ne senāku par 10 gadiem) trijos eksemplāros, kurā kultūras priekšmets labi redzams un identificējams. Ja kultūras priekšmeta fotogrāfija nesniedz pilnīgu informāciju par attiecīgo priekšmetu, inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai fotogrāfijas vietā iesniedzējs iesniegtu izvedamā priekšmeta detalizētu aprakstu;
• inspekcija 15 dienu laikā pēc uzrādītā kultūras priekšmeta izpētes, pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt kultūras priekšmeta izvešanu. Katra kultūras priekšmeta izvešanai izsniedz atsevišķu atļauju. Atļaujas derīguma termiņš ir 12 mēneši pēc tās izsniegšanas. Izvešanas atļauja ir derīga visā EK teritorijā;
• ja kultūras priekšmetu nepieciešams izvest uz laiku (izstādes, restaurācija, ekspertīze u.t.t.), inspekcija nosaka kultūras priekšmeta pagaidu izvešanu un izsniedz pagaidu izvešanas atļauju. Kultūras priekšmeta pagaidu izvešana ietver sevī arī tā atpakaļ ievešanu pilnā apjomā un noteiktā laikā. Ja pēc kultūras priekšmeta pagaidu izvešanas to ieved atpakaļ Latvijā, īpašnieks attiecīgo kultūras priekšmetu 15 dienu laikā pēc ievešanas reģistrē inspekcijā;
• ja izvedamais priekšmets neatbilst noteikumos minēto kultūras priekšmetu kategorijām, lai atvieglotu šādu kultūras priekšmetu izvešanu, inspekcija var izsniegt attiecīgu izziņu, ko pēc pieprasījuma uzrāda muitas iestādēm.
      Rīcība, lai kultūras priekšmets tiktu ievests Latvijas Republikā:
• ievedot kultūras priekšmetus Eiropas Savienībā, to īpašnieks aizpilda muitas deklarāciju preču ievešanai, kas tiek apstiprināta muitas iestādē;
• taču, ja, iebraucot Latvijā, persona muitas iestādē neuzrāda kultūras priekšmetu, kuram paredzēta pagaidu ievešana, uzskatāms, ka persona šo kultūras priekšmetu ir iegādājusies Latvijā un uz to ir attiecināma noteiktā kultūras priekšmetu izvešanas kārtība. 
     Sīkāku informāciju var saņemt VID LRI Muitas pārvaldes Konsultāciju daļā (Daugavpils, Rīgas ielā 4/6 101.kabinetā, tālr.: 5406251, 5406292).


29.08.2006.     
Evija Lejiņa
VID LRI Birojs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.