Preiļu novada dome turpina darbu pie vides pārvaldības sistēmas EMAS ieviešanas

13.10.2006.


  Preiļu novada dome aktīvi turpina darbu pie Eiropas Savienības vides pārvaldības sistēmas (EMAS) projekta ieviešanas pašvaldībās. Ir pabeigts darbs pie nozīmīgo vides aspektu noteikšanas, tāpat noteikti tuvākajā laikā veicamie darbi, lai pašvaldība varētu ekonomēt dabas resursus, sistematizēt savu darbu un arī citādi kļūtu videi draudzīgāka.
  Šobrīd, sadarbojoties visām projektā iesaistītajām pusēm, tiek rakstīta rokasgrāmata, pēc kuras gan iekšējie, gan ārējie auditori veiks sistēmas auditu, lai noteiktu, vai tā ir pareizi ieviesta un būs ilgtspējīga. 2006. gada 1.augustā Preiļos notika iekšējo auditoru apmācība, ko vadīja projektam pieaicinātie vides pārvaldības speciālisti. Apmācībā piedalījās ne tikai Preiļu novada domes un Vārkavas pagasta padomes darbinieki, bet arī Daugavpils domes, Naujenes, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu pagastu padomju pārstāvji. Pielietojot iegūtās zināšanas, augusta beigās apmācītie domes darbinieki veiks iekšējo auditu Preiļu novada domes daļās (administratīvajā, plānošanas daļā un būvvaldē), kurās EMAS tiek ieviesta. Tas būs viens no pēdējiem soļiem pirms ārējā audita, kuru oktobra beigās veiks Vācijas auditori. Pozitīva vērtējuma gadījumā, Preiļu novada dome būs tiesīga saņemt EMAS sertifikātu un iespēju izmantot EMAS logo, kas apliecinās pašvaldības iekšējo un ārējo darbību organizēt videi draudzīgā veidā (atbilstoši 2006. gada 21.jūnijā domes sēdē apstiprinātajai vides politikai), nepārtraukti uzlabot vides sniegumu un būt atvērtai sabiedrībai.
  Preiļu novada dome ir apzinājusies, ka vides pārvaldības sistēma ir viens no rīkiem, kas veicinās līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc tā aicina arī iedzīvotājus un uzņēmējus padomāt par darbības īstenošanu videi draudzīgā veidā.
  Projektu atbalsta Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekts turpināsies līdz 2007.gada janvārim.
Vladimirs Ivanovs, Preiļu novada domes izpilddirektors


 


2006.gada 21.jūnija Preiļu novada domes sēdē Nr.11 pieņemtais  lēmums
Preiļu novada domes
PAZIŅOJUMS SAKARĀ AR VIDES POLITIKU


Pamatojums
Pēdējo gadu laikā Preiļu novada domes darbība ir vērsta, lai tā tiktu atzīta par ilgtspējīgu pašvaldību. Ir veiktas vairākas aktivitātes vides jomā, lai uzlabotu gaisa un dzeramā ūdens kvalitāti, racionalizētu atkritumu apsaimniekošanu. Veiktie grozījumi novada teritorijas plānojumā (t.sk. Apbūves noteikumos) paredz uz ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību orientētas aktivitātes.
Vides aizsardzības pasākumi tiek uzskatīti par augstas prioritātes pasākumiem. Preiļu novadam jākļūst par pašvaldību, kuras dzīvē svarīgu vietu ieņem vides aizsardzība. Katram jāstrādā, lai veicinātu ilgtermiņa ilgtspējīgu attīstību, kas nozīmē, ka mēs saglabāsim nākamajām paaudzēm dzīves kvalitātes priekšnosacījumus.


Mūsu saistības
 Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu 2005.-2014. gadam, Preiļu novada attīstības programmu līdz 2015. gadam, Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu un Preiļu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, pašvaldība ir noteikusi šāda ilgtspējīga un videi draudzīga novada attīstības pamatpieņēmumus:


• izvērtēt visu darbību un pasākumu ietekmi uz vidi un atbilstību vides likumdošanai,
• sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu,
• nodrošināt, ka visa mūsu darbība tiek veikta atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām,
• samazināt enerģijas patēriņu, palielinot apkures sistēmu efektivitāti un izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus.
• samazināt atkritumu radīšanu un veicināt atkritumu šķirošanu un pārstrādāšanu.
• novērst un samazināt ūdens piesārņojumu.
• nepārtraukti pilnveidot un uzturēt vides prasību ievērošanu ne tikai no Preiļu novada domes puses, bet arī no savu piegādātāju un apakšuzņēmēju puses,
• saglabāt novada zaļās zonas, pasargāt augsni no piesārņošanas.
• veicināt informētību par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, apmācot darbiniekus un iesaistot novada iedzīvotājus, tajā skaitā skolēnus, un uzņēmumus vides aizsardzības problēmu risināšanā, veicinot atbildīgāku attieksmi pret vidi.
• lai aizsargātu mūsu vidi, mēs iesaistāmies vietējā mēroga, reģionālā mēroga, valsts mēroga un starptautiska mēroga sadarbībā.


Mūsu principi
Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus, Preiļu novada domes administrācija apņemas strādāt vides reorganizācijas (uzlabošanas) jomā un ievērot šādus principus:
• uzsākt pašvaldības EMAS reģistrācijas procesu.
• izglītot pašvaldības personālu par labas vides prakses piemērošanu un informēt par vides jautājumiem.
• uzturēt dialogu ar sabiedrību un veicināt sabiedrības pieeju informācijai par vides jautājumiem, lai padziļinātu cilvēku izpratni par vides aizsardzības jautājumiem.
• uzsākt vides iniciatīvas saskaņā ar Eiropas direktīvām un nacionālo likumdošanu, un uzlabot iniciatīvu koordināciju, ko vada domes administrācija, vietējie komunālie uzņēmumi un citas ar vides jautājumiem saistītās organizācijas.
• turpināt visas darbības, kas nepieciešamas dzīves vides kvalitātes uzlabošanai novadā un iedzīvotāju veselības aizsargāšanai, meklējot jaunus finanšu resursus Eiropas, valsts un vietējā mērogā.
Uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram veikt EMAS (Vides pārvaldes un audita sistēma) izstrādāšanu, ieviešanu un uzturēšanu Preiļu novada domē.

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2006.