21.jūnijā plkst.15.00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

21.06.2006.


Darba kārtība domes sēdei


                  
1. Finanšu komitejas jautājumi:


1.1. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par budžetu 2006.gadam”.
1.2. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
1.3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
1.3.1.Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.5. Par Preiļu novada domes Preiļu pagasta centra lauksaimniecības tehnikas atsavināšanu.
1.6. Par vieglo automašīnu iegādi Preiļu novada domes vajadzībām.
1.7. Preiļu pagasta centra vadītājas iesnieguma izskatīšana.
1.8. Par Preiļu novada domes Preiļu pagasta centra automašīnas atsavināšanu.
1.9. Par Preiļu novada domes kustamās mantas izsoles komisijas sēdes protokola Nr.2 apstiprināšanu.
1.10. Par Preiļu novada domes valdījumā esošā zemesgabala nomas tiesību izsoles komisijas sēdes protokola Nr.3 apstiprināšanu.
1.11. Par neapdzīvojamo telpu nomu.
1.12. Par atklātā konkursa izsludināšanu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai.
1.13. Par kompensācijām sakarā ar autobusu kustību izmaiņām.
1.14. Par atkritumu saimniecības darba organizāciju Preiļu novadā.
1.15. Par Preiļu novada  domes 2005.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
1.16. Par garāžas nomu.
 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
 
2.1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2.2. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
2.2.1. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
2.3. Par sertifikātu skaita samazināšanu.
2.4. Par Preiļu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
2.5. Par Aizkalnes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 
3. Par adreses piešķiršanu.


Novada domes priekšsēdētājs   J.Eglītis

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2006.