Aicinām pieteikties pirmspensijas vecuma bezdarbniekus un pensionārus!

29.05.2006.Nodarbinātības valsts aģentūras
nacionālās programmas “Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai”
projekts “Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai”


Uzmanību!
Aicinām pieteikties pirmspensijas vecuma bezdarbniekus un pensionārus!
NVA Preiļu filiālē un Līvānu sektorā!

Pasākuma “Aktīvās darba dzīves paildzināšana senioriem” mērķi:
• speciālu modulārās apmācības izglītības programmu izveide, kas veicinātu
minētās mērķgrupas cilvēku ekonomisko aktivitāti un pielāgošanos
mainīgajiem darba tirgus apstākļiem (psihologu un gerontoloģijas speciālistu
lekcijas; izglītošana un profesionālās kompetences uzturēšana);
• darba spēju saglabāšana un veicināšana;
• darba tirgū pieprasītu profesionālo prasmju apguve.
Moduļa Nr.


Moduļa nosaukums


Apjoms (akadēmiskās stundas)


23S


Saimniecības vadīšana (S)


150


24S


Mājkalpotāja/-s darbs (S)


150


25S


Palīgs mājas darbos (S)


150


26S


Virtuves strādnieka darbs (S)


150


27S


Guvernanta/-es darbs (S)


150


28S


Aukles darbs (S)


150


29S


Pārdevēja/-s darbs kioskā (S)


150


30S


Klientu, pacientu reģistrēšana (S)


150


31S


Mājskolotāja/-s darbs (S)


150Sīkāka informācija pa tālruni : 5324315, 9116707 jeb personīgi  Nodarbinātības valsts aģentūras  Preiļu filiālē Raiņa bulvārī 19, Preiļos


Programmu satura izklāsts:


1. Saimniecības vadīšana (S)
Mērķis:
Sniegt vispārējas zināšanas un praktiskās iemaņas saimniecības darba organizēšanā un plānošanā, zināšanas un praktiskās iemaņas starppersonu komunikācijā. Saimniecības vadītājs var strādāt viesnīcās, bērnudārzos, ārstniecības iestādēs, sociālās mājās, ģimenēs, privātā saimniecībā.


Uzdevums:
• Apgūt zināšanas par vadīšanas metodēm, kas nepieciešamas vadītāja ikdienas darbā, komandas veidošanā, personāla vadībā, lēmumu pieņemšanā.
• Apgūt organizatora, sociālās un komunikatīvās prasmes, saskarsmes psiholoģiju.
• Prast sastādīt rakstiskus vai sniegt mutiskus ziņojumus par savu darbību vai darba pienākumu deleģēšanu citiem darbiniekiem.
• Veikt materiālo vērtību un naudas līdzekļu izlietojuma uzskaiti, plānot āra darbus, organizēt viesu uzņemšanu (sastādīt ēdienkarti, pārraudzīt ēdienu pasniegšanu un viesu apkalpošanu).
• Apgūt ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus un sekot, lai tie tiktu ievēroti.


* Modulī tiek iesaistīti izglītojamie, kuriem ir vismaz vidējā izglītība.


 


2. Mājkalpotāja/-s darbs (S)
 Mērķis:
 Izglītības programmas apguve dod iespēju veikt dažādus vienkāršus darbus tīrības un kārtības uzturēšanai privātās mājās un piemājas saimniecībās: tīrīt, mazgāt, gludināt, lāpīt veļu un drēbes, uzkopt dzīvojamo ēku, tīrīt logus, kopt telpas, mazgāt un vaskot.


 Uzdevums:
• Apgūt kā un kādiem mērķiem izmantojami dažādie mazgāšanas, tīrīšanas, pulēšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kādā koncentrācijā tie jālieto.
• Mēbeļu, paklāju, parketa, linoleja un citu grīdas segumu kopšana.
• Telpu uzkopšanas palīgierīču un mājas sadzīves tehnikas izmantošanas iemaņas.
• Sanitārija un higiēna.
• Apgūt nepieciešamos ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.
• Saskarsmes pamatprincipu pielietošana.


3. Palīgs mājas darbos (S)
 Mērķis:
 Sniegt zināšanas un prasmes, kas dod iespēju veikt dažādus darbus tīrīšanas un kārtības uzturēšanai privātās mājās un piemājas saimniecībās, ļauj veikt vienkāršus piemājas sakopšanas darbus, palīdzēt celtniecības un galdniecības remontdarbos, veikt lauksaimniecības palīgdarbus, kā arī sniegt palīdzību mājas darbos personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar pašas tos veikt, pavadīt viņus pie ārsta, pastaigā, uz dienas aprūpes vietām, iepirkties utt. Uzdevums:
• Piemājas sakopšanas darbiem paredzēto palīgierīču un mājas sadzīves tehnikas izmantošanas iemaņas.
• Sanitārija un higiēna.
• Nepieciešamie ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi.
• Saskarsmes pamatprincipu pielietošana.


4. Virtuves strādnieka darbs (S)
Mērķis: 
Apgūt prasmes veikt pārtikas produktu pirmapstrādi, rīkoties ar dažādu virtuves tehniku un kopt to, rūpēties par tīrību un kārtību virtuvē, novākt ēdienu paliekas, mazgāt netīros traukus, tīrīt virsmas, uz kurām gatavo ēdienu, gatavot vienkāršus ēdienus un piedevas, kā arī sagatavot kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātus.


 Uzdevums:
• Produktu un pusfabrikātu uzglabāšanas noteikumi, produktu kvalitātes novērtēšana.
• Darbs ar virtuves tehniku un tās kopšana atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
• Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, to pielietošana uzkopšanas darbos.
• Sanitārija un higiēna.
• Apgūt nepieciešamos ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.
• Saskarsmes pamatprincipu pielietošana.


 


5. Guvernanta/-es darbs*
Mērķis:
Sniegt zināšanas par darba specifiku, kas saistīta ar viena vai vairāku bērnu pieskatīšanu ģimenē, pēc vienošanās ar vecākiem kontrolējot skolas vecuma bērnu sekmes mācībās, vajadzības gadījumā papildinot bērnu zināšanas, mācot tiem atsevišķus mācību priekšmetus vai īpašas jomas (valodas, mūziku, zīmēšanu, gleznošanu, rokdarbus u.c.).


 Uzdevums:
• Bērna fiziskās, psihiskās un emocionālās attīstības veicināšana.
• Dienas režīma plānošana un organizēšana, bērna vecumam atbilstošu rotaļu, spēļu un vingrojumu vadīšana.
• Vecumposmu psiholoģija.
• Ētika un estētika.
• Uzvedības kultūra, etiķete.
• Saskarsmes māksla.
• Pirmā medicīniskā palīdzība.


* Modulī tiek iesaistīti izglītojamie, kuriem ir pedagoģiskā izglītība.


6. Aukles darbs*
Mērķis:
 Apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai varētu pieskatīt un audzināt bērnus no zīdaiņa līdz pusaudža vecumam, rūpējoties par bērna ēdināšanu, viņa ķermeņa un apģērba tīrību, kā arī atbilstoši vecāku izvēlētiem audzināšanas mērķiem un prasībām organizētu bērnam attīstošas nodarbības un rotaļas.


 Uzdevums:
• Bērna fiziskās, psihiskās un emocionālās attīstības veicināšana.
• Dienas režīma plānošana un organizēšana, bērna vecumam atbilstošu rotaļu, spēļu un vingrojumu vadīšana.
• Saskarsmes psiholoģija, vecumposmu psiholoģija.
• Sanitārija un higiēna.
• Pirmā medicīniskā palīdzība.


* Modulī tiek iesaistīti izglītojamie, kuriem ir vismaz vidējā izglītība.7. Pārdevēja/-s darbs kioskā
Mērķis:
 Sniegt vispārējas zināšanas un prasmes pārdevēja darbā, pircēju apkalpošanā, preču iepirkšanas, uzglabāšanas un kontroles nodrošināšanā, materiālo vērtību uzskaitē un kontrolē, darbā ar kases aparātu.


 Uzdevums:
• Pircēju apkalpošana, kases operāciju veikšana.
• Darbs ar precēm – preču krājumu analizēšana, preču pasūtīšana, preču pieņemšana pēc kvalitātes un daudzuma, preču piegādes pavaddokumentu noformēšana, preču sagatavošana pārdošanai, preču uzglabāšanas termiņi.
• Kases dokumentu un preču pieņemšanas dokumentu aizpildīšana, preču uzskaite un inventarizācijas dokumentu aizpildīšana.
• Sanitārija un higiēna.
• Nepieciešamie ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi.
• Saskarsmes pamatprincipu pielietošana.


8. Klientu, pacientu reģistrēšana
Mērķis:
 Sniegt zināšanas un prasmes par klientu vai pacientu reģistrācijā viesnīcā, slimnīcā vai kādā citā iestādē, apmeklētāju pieteikumu pieņemšanā pa tālruni, kā arī organizēt apmeklētāju tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām.


 Uzdevums:
• Klientu, pacientu datu reģistrācija speciālos žurnālos vai datorizētā datu bāzē, pieteikumu pieņemšana pa tālruni.
• Zināšanas un praktiskās iemaņas darbā datoru un biroja tehniku.
• Saskarsmes psiholoģija un komunikācija.
• Lietišķā etiķete.9.  Mājskolotāja/-s darbs*
Mērķis:
Sniegt zināšanas par mājskolotāja darba specifiku, izglītības procesa plānošanu un organizēšanu. Papildināt pedagoģisko kompetenci un radošo darbošanos, centrā izvirzot bērnu, viņa attīstības līmeni, vajadzības un spējas.


Uzdevumi:
• Empātija, tolerance, uzņēmība, uzdrīkstēšanās, pašapziņa attieksmē pret bērnu un viņa vecākiem.
• Pedagoģiskā saskarsme darbā ar dažāda vecuma un attīstības līmeņa bērniem, kā arī ar viņu vecākiem.
• Savstarpēji saprotošu attiecību īstenošana ar ģimenes locekļiem, pedagoģiski pamatotu vecāku prasību izpilde darbā ar bērniem, netieši veicinot vecāku pedagoģisko pozīciju pret savu bērnu (pieņemt un mīlēt viņu tādu, kāds viņš ir).
• Bērna un mājskolotāja savstarpējo attiecību harmonijas nodrošināšana, individuāla pieeja bērnam, viņa respektēšana.
• Bērna socializācijas sekmēšana, ievedot viņu sabiedrībā (īpaši, ja viņš ir ģimenē vienīgais bērns).


* Modulī tiek iesaistīti izglītojamie, kuriem ir pedagoģiskā izglītība.


Senioru modulārā apmācība īstenojama individuāli vai grupās, kur bezdarbnieku un darba meklētāju skaits grupā ir 6 vai 12 cilvēki (turpmāk – izglītojamie).


Senioru modulārās apmācības īstenotājs nodrošina izglītojamajiem mācības ne ilgāk kā četras akadēmiskās stundas dienā. !

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.