Informācija zemes lietotājiem

27.04.2006.


  Ar 2005. gada 1. septembri ir stājies spēkā „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, kurš nosaka, ka lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri vēlēsies iegūt īpašumā zemi par samaksu, līdz 2006. gada 31. augustam Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centrā (Preiļos, Talsu ielā 2A) jāiesniedz zemes izpirkšanas pieprasījums. Pieprasījumi ir jāiesniedz arī tiem, kuri vēl nav stājušies mantojuma tiesībās.
  Reālā situācija ir tāda, ka tikai apmēram viena trešdaļa no zemes lietotājiem, kam būtu jāreģistrējas reģistrā, to ir izdarījuši.
  Lai veicinātu šo procesu, aizpildītos pieprasījumus var iesniegt arī pie lauksaimniecības konsultantiem pagasta centros: Preiļu pagastā – pie Lidijas Veigules, Aizkalnes pagastā – pie Janīnas Bečas. Vajadzības gadījumā minētie speciālisti palīdzēs aizpildīt pieprasījumus. Gribu atgādināt, ka pieprasījuma iesniegšana un izskatīšana tiek veikta bez maksas. Pēc tam zemes pieprasītājam, kurš saņēmis VZD lēmumu par tiesībām zemi izpirkt, līdz 2008. gada 1.septembrim VZD Latgales reģionālās nodaļas Preiļu birojā jāiesniedz kadastrā reģistrēts zemes robežu plāns vai apliecinājums par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas.
  Zinot lielās rindas mērniecības darbu veikšanai, aicinu uzmērīšanas darbus neatlikt uz pēdējo brīdi.
  Kas notiks, ja pieprasījums netiks iesniegts un zemes lietotājs nebūs reģistrējies lauku zemes izpirkšanas reģistrā?
  Ja lauku apvidus zemes lietotājs līdz 2006. gada 31. augustam neiesniedz zemes izpirkšanas pieprasījumu, zemes lietotājam izbeidzas zemes lietošanas tiesības un zemes lietotājs iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līguma termiņš ir ne mazāks kā 10 gadi, ja vien nomnieks nevēlēsies noslēgt nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja nomas līgums netiks noslēgts labprātīgi, tad tiesas ceļā tiks slēgts piespiedu zemes nomas līgums. Zemes pastāvīgais lietotājs līdz 2006. gada 31. augustam var rakstveidā atteikties no visas vai daļas lietošanā piešķirtās zemes un nomas līgumu noslēgt tikai par daļu no šīs zemes. Par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, zemes nomas līgums slēdzams obligāti..
  Saskaņā ar MK 2005. gada 30. augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības. Nomas maksu nosaka 0,5 % apmērā no kadastrālās vērtības un tā tiek pārskatīta, mainoties zemes kadastrālajai vērtībai. Tāpat vēl papildus jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Iznomāto zemi zemes nomnieks turpmāk var iegūt īpašumā tikai Atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, tas ir, par tirgus cenu, samaksu 100% veicot latos.
  Tāpēc aicinu novada iedzīvotājus izmantot zemes reformas sniegto unikālo iespēju zemi izpirkt par tās kadastrālo vērtību, samaksu veicot ar privatizācijas sertifikātiem.

Vita Patmalniece,
Preiļu novada domes zemes ierīkotājaPēdējās izmaiņas: 27.04.2006.