Sākusies pieteikumu pieņemšana Platību maksājumu saņemšanai

24.04.2006.


  Ar 15. aprīli Lauku Atbalsts dienestā (LAD) ir sākusies pieteikumu pieņemšana Platību maksājumu saņemšanai 2006. gadam. Vēlos pievērst jūsu uzmanību dažām izmaiņām šogad:
• lai saņemtu mazāk labvēlīgo A atbalstu par platībām, kas pārsniedz 30 ha, jānodrošina minimālais lopu blīvums, kas ir vismaz 0,20 dzīvnieku vienības uz 1 atbalstam pieteikto patstāvīgo pļavu un ganību vai  aramzemē sēto ilggadīgo zālāju hektāru, izņemot gadījumus, ja pieteiktās platības tiek izmantotas lopbarības ražošanai (jābūt reģistrētam PVD kā lopbarības ražotājam) vai biškopībā nektāra vākšanai;
• no 2006.gada tiek ieviests jauns Agrovides apakšpasākums – Augsnes Erozijas ierobežošana. Galvenais nosacījums – ziemas periodā no 15. novembra līdz 1. martam vismaz 70% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamām zemēm jābūt aizņemtām ar zaļajām platībām: ziemāju graudaugi, zālāji sēklu iegūšanai, neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugāji, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, ziemas rapsis,  zaļmēslojuma augu zelmenis (ziemas ripsis, lupīna).  Kopējai uz atbalstu pieteiktajai platībai ir jābūt vismaz 1 ha, kuru veido vismaz 0.30 ha lieli lauki. ES atbalstam pieteiktās platības jāuztur vismaz 5 saistību gadus. Iesniegums RLP jāiesniedz līdz 2. oktobrim.
• zemes apsaimniekotājam jādeklarē visa lauksaimniecībā izmantojamā zeme, arī tā, kas nav uz atbalstu tiesīga (neatbilst labam lauksaimniecības stāvoklim) pretējā gadījumā tiks piemērots atbalsta apjoma samazinājums par nedeklarēšanu. Zeme, kuru iznomājat citam lauksaimniekam, Jums nav jādeklarē.


  2006. gada 15. maijs ir pēdējā diena, kad var iesniegt Platību maksājumu iesniegumu un bloku kartes bez atbalsta apjoma samazināšanas. 9. jūnijs ir pēdējā diena, kad Platību maksājumu iesniegumu un kartes var iesniegt ar atbalsta apjoma samazināšanu, kā arī labojumus un papildinājumus iesniegumiem un kartēm. Platību maksājumu iesniegums 2006. gadam kopā ar pielikumu Atbalsta iesniegums Agrovides apkšpasākumiem 2006. gadā un kartes jāiesniedz pretendentiem uz pasākumu Agrovide –Bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam (BLA)  un Bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos (BDUZ).
      
 15. jūnijs – pēdējais sēšanas datums, līdz kuram laukiem jābūt apsētiem, ja vēlaties saņemt Papildus Valsts tiešos maksājumus par laukaugu platībām.
 
  Lai saņemtu Platību maksājumu iesniegumu un kartes, kā arī rokasgrāmatu Platību maksājumu saņemšanai 2006. gadā, Jums jāgriežas Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Preiļos, Mehanizatoru ielā 2. Dokumentus no lauksaimniecības pārvaldes Jums var atvest pagastu lauksaimniecības speciālisti, Jums tikai jāpiezvana un jāpasaka savs LAD klienta numurs. Tālrunis Preiļu pagasta centrā – 5322513, Aizkalnes pagasta centrā – 5354623 vai 9988509. Turpat saņemsiet arī vajadzīgo informāciju un paskaidrojumus Pieteikumu aizpildīšanai.
 


 

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2006.