Notiks telpu, Viļānu ielā 2, Preiļos, nomas tiesību izsole

29.03.2006.


  Preiļu novada dome ir pieņēmusi lēmumu veikt telpu Viļānu ielā 2, Preiļos (bijusī katlu māja), nomas tiesību izsoli. Interesentus, kuri vēlas iepazīties ar nomas tiesību nolikumu, lūdzam līdz 10. aprīlim griezties pie Preiļu novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova.


PREIĻU NOVADA DOMES
TELPU VIĻĀNU IELĀ 2, PREIĻOS, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli Domei piederošās ēkas Viļānu ielā 2, Preiļos, telpu nomas tiesību iegūšanai, pamatojoties uz Preiļu novada domes 2006. gada 23.marta lēmumu (protokols Nr.6, punkts 1.15). 

 1. Izsolei tiek piedāvātas ēkas Viļānu ielā 2, Preiļos, piebūves telpa (bijusī katlu māja), kuras kopējā platība ir 74 kvadrātmetri, nomas tiesības.
 2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no 8.00-17.00 Preiļu novada domes kancelejā, Raiņa bulvāris 24, Preiļos, kā arī domes mājas lapā www.preili.lv .
 3. Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz 2006.gada 12. aprīlim plkst. 1700 Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr.1, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
  Nomas tiesību izsole notiks 2006. gada 13. aprīlī plkst.10.00, Preiļu novada domes kabinetā Nr.13, Raiņa bulvāris 24, Preiļos.
 4. Ēkas telpu nomas tiesības izsolei tiek piedāvātas ar nosacījumu, ka to ieguvējs izpilda šādus nosacījumus:
• izsoles pieteikumā norādīts telpu izmantošanas mērķis;
• no Būvvaldes tiks saņemts plānošanas-arhitektūras uzdevums;
• tiks veikta obligāta pieslēgšanās pie pilsētas inženierkomunikācijām (ūdensapgāde, kanalizācija, pieļaujama gāzes apkure), kā arī noslēgts atkritumu izvešanas līgums;
• bijušā dūmeņa pamatnes nojaukšana;
• rekonstrukcijas darbi tiks pabeigti līdz 31.10.2006.
Nomnieks iegūst tiesības veikt telpu iekšējo pārplānošanu, saskaņojot to ar Preiļu novada domes Būvvaldi un veicot darbus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.  Nomnieks iegūst telpu nomas tiesības uz laiku, ne mazāku kā 10 gadi. Šie nosacījumi tiks iekļauti telpu nomas līgumā.   
 5. Telpu nomas tiesību nosacītā cena ir Ls 0,20 par telpu platības kvadrātmetru, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 18%. Visu nodokļu un nodevu nomaksu, kas ir saistīti ar ēkas uzturēšanu, veic pats nomnieks. Telpu nomas maksā neietilpst samaksa par komunālajiem un citiem pakalpojumiem.
 6. Izsolei var pieteikties jebkura fiziska vai juridiska persona. Juridiskā persona pieteikumā izsolei iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju un izziņas, kas apliecina, ka dalībnieks nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.
 7. Pārsolīšanu izsolē var izdarīt par Ls 0,02 par nomājamo telpu kopējās platības kvadrātmetru.
 8. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
 9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākuma paraksta izsoles noteikumus.
 10. Izsoles dalībnieki apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
 11. Piedāvātā augstākā summa tiek uzskatīta par telpu kopējās platības nomas maksu par vienu kvadrātmetru, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 18%.
 12. Izsoles rezultātus apstiprina Preiļu novada dome kārtējā domes sēdē pēc izsoles.
 13. Telpu nomas tiesību līgums tiek parakstīts 6. dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
 14. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Preiļu novada domei Raiņa bulvāris 24, Preiļos, LV – 5301.Izsoles komisijas priekšsēdētājs                                                                      V.Ivanovs
      

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2006.