23.martā notika kārtējā Preiļu novada domes sēde.

23.03.2006.

PREIĻU NOVADA DOME


    DARBA KĀRTĪBA NOVADA  DOMES SĒDEI


Preiļos                   


2006.gada 23.martā 
                                      plkst.15.00 
1. Finanšu komiteja:


1.1. Par grozījumiem Preiļu novada domes noteikumos Nr.1 „Par budžetu 2006.gadam”.
1.2. Par grozījumiem Preiļu novada domes noteikumos Nr.1 „Par speciālo budžetu 2006.gadam”.
1.3. Par Preiļu novada domes 2005.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
1.4. Par Preiļu novada domes 2005.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.
1.5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā ielā 2, Preiļos, atsavināšanu.
1.6. Par Preiļu 1.pamatskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
1.7. Par Preiļu 2.vidusskolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
1.8. Par Preiļu Valsts ģimnāzijas 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
1.9. Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
1.10. Par Preiļu novada Kultūras centra 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
1.11. Par Preiļu novada domes 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
1.12. Par Preiļu novada domes 2005.gada pārskata apstiprināšanu.
(kopsavilkums)
1.13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.14. Par apmācības organizēšanu privatizēto dzīvojamo māju vecākiem.
1.15. Par telpām Viļānu ielā 2, Preiļos.
1.16. Par saistošo noteikumu „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Preiļu novadā” izpildi.
1.17. Par individuālā darba atļaujām.
1.18. Par nodokļu parādu dzēšanu.
1.19. Par karjera  izpētes darbu turpināšanu.


2. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


2.1. Par zemes lietošanas tiesību apgrūtinājuma noteikšanu.
2.2. Par nosaukuma piešķiršanu.
2.3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
2.4. Par zemes gabala atdalīšanu.
2.5. Par zemes lietošanas tiesību pāreju.
2.6. Par zemes piešķiršanu lietošanā.
2.7. Par zemes iznomāšanu.
2.8. Par izziņu VAS „Nekustamie īpašumi”.
2.9. Par domes lēmumu precizēšanu.


3. Par Preiļu novada domes lēmuma precizēšanu.
4. Par bankrotējušās  a/s „Rīgas Centurions” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu dzēšanu.
5. Par bankrotējušās SIA „Edelveiss plus” nodokļu parādu dzēšanu.
6. Iesniegumu izskatīšana.
7. Par individuālā darba atļaujām.
8. Par nosaukuma piešķiršanu.
9. Par Preiļu novada ģerboņa pārreģistrāciju.


 Novada domes priekšsēdētājs   J.Eglītis

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2006.