Preiļu novada uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju anketēšanas rezultāti

21.03.2006.

Preiļu novada uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju
anketēšanas rezultātiPreiļu novada uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju anketēšanas pētījuma tehniskā informācija


Pētījuma objekts: Preiļu novada uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji.
Pētījuma priekšmets: Preiļu novada uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju attieksme pret vairākiem aktuāliem jautājumiem (Preiļu novada ekonomiskās vides nevērtējums; veiksmīgai uzņēmējdarbībai nepieciešamās informācijas iegūšana, pielietošana; uzņēmēju savstarpējā sadarbība, uzņēmēju un pašvaldības sadarbība; uzņēmēju nākotnes plāni, ieceres).
Pētījuma metode: Preiļu novada uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju anketēšana.
Izlases metode: nejaušā izlase pēc Komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu juridiskajām adresēm, kuru juridiskās adreses atrodas Preiļos, Preiļu pagastā un Aizkalnes pagastā.
Ģeogrāfiskais pētījuma pārklājums: Preiļu novads (Preiļi, Preiļu pagasts un Aizkalnes pagasts).
Anketēšanas veikšanas laiks: 09.02.2006. līdz 14.03.2006.
Anketētāju skaits: 1.
Aptaujāto uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju skits: 69.
Kopējais nerespondences skaits: 20.
Nerespondences iemesli: persona nevēlas iesaistīties anketēšanā.


Terminu skaidrojums.
Komersants (uzņēmējs) ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Komercdarbība (uzņēmējdarbība) ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants.
Uzņēmuma darbinieku skaits: kopējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits.


Ievads


Preiļu novada uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju anketēšana tika veikta 2006. gada februārī un martā. Tā kā tas bija pirmais mēģinājums pētīt Preiļu novada uzņēmējus un viens no pirmajiem socioloģiskajiem pētījumiem vispār Preiļu novadā, tāpēc šī pētījuma galvenais uzdevums nebija tieši pievērties kādai konkrētai problēmai, problēmu grupai, bet gan mēģināt kaut vai daļēji apzināt tos jautājumus, kuri varētu būt svarīgi, aktuāli visam Preiļu novada uzņēmēju kopumam. Tāpēc par pētījuma mērķi tika izvirzīts noskaidrot Preiļu novada uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju attieksmi pret vairākiem jautājumiem. Anketā pētījuma mērķis tika norādīts: noskaidrot Preiļu novada uzņēmēju attieksmi pret vairākiem aktuāliem jautājumiem.
Anketā uzdotos jautājumus var sadalīt vairākās jautājumu grupās:
1. Demogrāfiskā raksturojuma jautājumi
2. Respondentu attieksmes, uzskatu jautājumi:
a. Preiļu novada ekonomiskās vides nevērtējums,
b. veiksmīgai uzņēmējdarbībai nepieciešamās informācijas iegūšana, pielietošana
c. uzņēmēju savstarpējā sadarbība,
d. uzņēmēju un pašvaldības sadarbība,
e. uzņēmēju nākotnes plāni, ieceres.


Pētījuma rezultātu analīze (pdf formātā)

Pēdējās izmaiņas: 21.03.2006.