15. februārī plkst.15.00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

15.02.2006.

PREIĻU NOVADA DOME


DARBA KĀRTĪBA NOVADA  DOMES SĒDEI


Preiļos  


                 
2006.gada 15.februārī  plkst.1500 
1. Finanšu komiteja:


1.1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.3. Par ERAF projekta pieteikumu.
1.4. Par bankrotējušās SIA „Stan D” nodokļu parādu dzēšanu.
1.5. SIA  „Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšana.
1.6. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
1.6.1. Ņinas Petrovas iesnieguma izskatīšana.
1.7. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
1.8. Par izmaiņām 25.01.2006.g. domes sēdes lēmumā (prot.Nr.3, p.1.4.) „Par Preiļu pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas iegādi”.
1.9. Par Preiļu pilsētas ielu rekonstrukciju.
1.10.Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
1.11. Par īpašuma iegādi.
1.12. Par ERARF projektu priekšapmaksu.
1.13. Par sapropeļa ieguvi.
1.14. Par sociālo pakalpojumu maksu Sociālajā dienestā.
1.15. SIA „TEK” iesnieguma izskatīšana.
1.16. Par līdzekļu piešķiršanu jauno klasifikācijas pārskatu un grāmatvedības noteikumu izpildei.
1.17. Par ieguldījumu SIA  „Preiļu saimnieks” rezerves kapitālā.


2. Novada attīstības un infrastruktūras komiteja:


2.1. Par projektēšanas darbu saskaņošanu.
2.2. Par izmaiņām teritoriālās plānošanas darba grupas sastāva.
2.3. Par zemes piešķiršanu lietošanā.
2.4. Par zemes piešķiršanu nomā.
2.5. Par zemes robežu plāna apstiprināšanu.
2.6. Par piesaistāmās platības noteikšanu.
2.7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
2.8. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
2.9. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
2.10. Par nosaukuma piešķiršanu.
2.11. Par izziņu VAS „Nekustamie īpašumi”.
2.12. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala atsavināšanu.
2.13. Par adreses piešķiršanu.


 


3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


3.1. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” slēgšanu uz darbinieku atvaļinājuma laiku.
3.2. Sociālās komisijas jautājumi:
3.2.1. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
3.2.2. Par sociālās dzīvojamās  platības piešķiršanu.
3.2.3. Par sociālās dzīvojamās platības apmaiņu.
3.2.4. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
3.3. Sociālā dienesta jautājumi:
3.3.1. Par pabalsta piešķiršanu.
3.3.2. Par viena bērna uzturēšanas maksu Sociālā dienesta bērnu rotaļu un attīstības centrā.
3.4. Noteikumu, „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā”, apstiprināšana.
3.5. Nolikuma, ”Par naudas balvu piešķiršanu Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā”,  apstiprināšana.


4. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos „Preiļu novada domes nolikums”.
5. Par novada Dzimtsarakstu nodaļas  nolikuma apstiprināšanu.
6. Par Bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu.
7. Par dokumentu aprites shēmas apstiprināšanu.
8. Par Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu.Novada domes priekšsēdētājs   J.Eglītis

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2006.