Dome uzsāk darbu pie INTERREG projektiem.

01.02.2006.


 Preiļu novada dome uzsāks darbu pie projektu realizācijas, kuri ir apstiprināti Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas III A Dienvidu prioritātē.
 2. pasākuma ietvaros (atbalsts sadarbības attīstīšanai un stiprināšanai starp pierobežas reģionu institūcijām un iedzīvotājiem) finansiālu atbalstu guvuši trīs Preiļu novada domes iesniegtie projekti.
 Projekts “Lietuvas un Latvijas linu audzētāju konkurētspējas paaugstināšana, veicinot sadarbību starp Latvijas un Lietuvas reģioniem (Latgali, Utenas, Viļņas un Kauņas reģioniem)” paredz izstrādāt tehniski – ekonomisko pamatojumu linkopības attīstībai Preiļu novadā. Šobrīd, runājot par linkopību un linu pārstrādi, ir daudz pretrunīgas informācijas. Vieni uzskata, ka tirgus ir nepiepildīts ar linu izstrādājumiem, otri apgalvo, ka šai nozarei nav lielas perspektīvas. Izstrādājot tehniski – ekonomisko pamatojumu, būtu redzams, cik efektīva ir linkopība un linu pārstrāde mūsu apstākļos. Ja rezultāts izrādīsies pozitīvs, nākamais solis būs konkrēta projekta pieteikuma izstrādāšana kādam uzņēmumam.
Projekts “Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” paredz iesaistīt pilsētas iedzīvotājus māju energoefektivitātes paaugstināšanas procesā.
 Daudzdzīvokļu mājās ir lieli siltuma zudumi, par ko varēja pārliecināties aukstajā laikā, kad gaisa temperatūra ārā bija nokritusies līdz – 30ºC. Kā pastāstīja Preiļu novada domes projektu vadītāja Sanita Meļko, projekta ietvaros esam izvēlējušies māju Daugavpils ielā 70, Preiļos. Mājas siltināšanai tiks izstrādāts tehniskais projekts. Piesaistot līdzekļus no citiem fondiem, otrajā kārtā varētu jau veikt mājas siltināšanu. Projekta partneri – Ludzas pilsētas dome, Zarasai pilsētas dome (Lietuva) un Glubokoje rajona pašvaldība (Baltkrievija).
Projekta “Pārrobežu sadarbības izmantošana sociāli – ekonomiskās attīstības veicināšanai, organizējot apmācības un sadarbības veicināšanas aktivitātes mikro- un mazajiem uzņēmumiem Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” ietvaros notiks uzņēmēju apmācība un pieredzes apmaiņa starp Preiļu novada un Lietuvas uzņēmējiem.
  Savukārt programmas 1.pasākuma ietvaros apstiprināts projekts “Regulāru basketbola čempionātu un strītbola turnīru tradīcijas uzsākšana starp pašvaldībām Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā – Latgalē un Rytu Aukštaitija (Lietuva), kā arī sporta infrastruktūras uzlabošana”. Projekta vadošais partneris – Daugavpils rajona padome. Projekts paredz sportisko aktivitāšu pilnveidošanu iedzīvotājiem.
  Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas III A Dienvidu prioritāte tiek finansēta no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Savienības “Tacis” programmas. Tās ietvaros tiek atbalstīta sadarbība starp reģioniem, kas atrodas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā.

Maija Paegle 

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2006.