Apstiprināts Preiļu novada domes 2006. gada budžets

18.01.2006.

 


  Preiļu novada domes budžeta ieņēmumos 2006. gadā plānoti 2 143 755 lati, pašvaldības kopējie izdevumi sastādīs 2 244 338 latus.
  No paredzētajiem līdzekļiem izpildvarai atvēlēts Ls 363 177 jeb 16,18 %, attiecīgi novada domei – Ls 172 667, Aizkalnes pagasta centram – Ls 53 873, Preiļu pagasta centra darbībai – Ls 70 488, dzimtsarakstu nodaļai – Ls 12 568. Šajā sadaļā iekļauti arī lēmējvaras, deputātu darba samaksas un būvvaldes izdevumi.
  Izglītībai paredzēts tērēt 910 589 latus jeb 40,57 % no kopējā budžeta. Preiļu 1. pamatskolas izdevumiem iedalīts Ls 303 054, Preiļu 2. vidusskolas darbības nodrošināšanai – Ls 128 987, Preiļu Valsts ģimnāzijai – Ls 101 687, Aizkalnes pamatskolai – Ls 51 849, Pirmskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” – Ls 226 711, Preiļu mūzikas un mākslas skolai – Ls 61 769, IT centra uzturēšanai – Ls 17 057. Ls 19 475 paredzēti skolēnu pārvadāšanai.
  Veselības aprūpei paredzēts tērēt Ls 20 400, sociālās nodrošināšanas jautājumu risināšanai atvēlēti Ls 159 459 jeb 7,10 % no kopējās summas, no tiem Ls 145 171 ir iedalīti sociālajam dienestam, Ls 5 000 – sociālā dzīvojamā fonda labiekārtošanai.
  Dzīvokļu un komunālās saimniecības vajadzībām gan pilsētā, gan pagastos iedalīts Ls 171 959 jeb 7,66 % no kopējā līdzekļu apjoma. Šajā summā iekļauts līdzfinansējums atkritumu apsaimniekošanai, līdzekļi pilsētas sakopšanas darbiem, rotaļu laukumu izveidei novadā, ielu apgaismojuma sakārtošanas darbiem un apvedceļa izbūves projektam.
  Brīvā laika, sporta un kultūras pasākumu nodrošināšanai dome atvēlēja 12,31 % jeb Ls 276 181. Pie pārējiem domes izdevumiem, kas sastāda 15,03 % jeb Ls 337 244, lielākais līdzekļu apjoms paredzēts aizdevumu un aizdevumu procentu nomaksai un pašvaldības īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.
  Civilajai aizsardzībai atvēlēts Ls 500, sabiedriskās kārtības uzturēšanai tērēsim Ls 4 359.


 

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2006.