Iedzīvotājus iepazīstina ar Preiļu novada teritoriālā plānojuma grozījumu pirmo redakciju

12.12.2005.


  12. decembrī Preiļu novada kultūras namā iedzīvotāji tika aicināti uz Preiļu novada teritoriālā plānojuma grozījumu pirmās redakcijas apspriešanu.
  Domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs iepazīstināja klātesošos ar izmaiņām Preiļu pilsētas plānojumā, kas veikti saskaņā ar iestāžu un uzņēmumu iesniegtajiem priekšlikumiem. Par plānoto lauku teritoriju izmantošanu ierosinājumus aktīvi izteikuši Aizkalnes pagasta iedzīvotāji, saņemti daži priekšlikumi no Preiļu pagasta zemes īpašniekiem.
  Kā uzsvēra Vladimirs Ivanovs, tagad būtiski mainījusies Preiļu pilsētas plānotā teritorijas apbūve, mainot zemes izmantošanas mērķus. Pilsētas teritorijā ir pieaudzis zemes tirgus, mainījies kadastrālais zemes lietojums. Ņemot vērā pilsētas attīstību nākotnē, daļa no brīvajām valsts zemēm tiks reģistrētas uz pašvaldības vārda.
Pilsētas dienvidrietumu daļā, no Rīgas ielas līdz Saltupes ielai, ieplānots apvedceļš, kas arī izmainīs pilsētas plānojumu. Lai realizētu apvedceļa izbūvi, dome ir pieņēmusi lēmumu un strādās pie finansējuma piesaistes no valsts investīciju programmām.
  Preiļu novada domes zemes ierīkotāja Vita Patmalniece paskaidroja, ka pagastos iepriekš nebija veikta visas pagasta teritorijas plānošana, plānoti bija tikai pagastu centri. Tagad situācija ir mainījusies, un priekšlikumi grozījumu veikšanai jāiesniedz katram zemes īpašniekam, kurš nākotnē plāno mainīt īpašumā esošās zemes izmantošanas mērķi. Bez konkrētā zemes gabala detālplānojuma turpmāk nevarēs startēt arī Eiropas Savienības finansētajās programmās.   Vairāki Aizkalnes pagasta zemes īpašnieki izteikuši vēlmi zemi apmežot, citi nākotnē plāno veikt komercdarbību. Vita Patmalniece uzsvēra, ka katram zemes īpašniekam vajadzētu iepazīties ar teritoriālplānojumu un saplānot savu saimniecisko darbību nākotnē. 
Zemes izmantošanas mērķu maiņa būs pakļauta tiem grozījumiem, ko noteiks teritorijas plānojums. Ja netiks veiktas izmaiņas novada teritoriālplānojumā, atsevišķa zemes gabala detālplānojuma izstrādei būs nepieciešami daudz lielāki līdzekļi.
  Preiļu novada dome atgādina, ka līdz 16. janvārim visi var griezties Preiļu novada domē, Aizkalnes pagasta un Preiļu pagastu centros un izteikt savus priekšlikumus. Teritorijas plānojuma materiāli pieejami Preiļu novada domē. 2. stāva vestibilā ir izvietots kartogrāfiskais materiāls, 8. kabinetā – rakstiskā informācija. Ar Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un vides pārskatu varat iepazīties arī Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .

Maija Paegle


 

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2005.