Nolikums “Par Preiļu novada domes Atzinības rakstu”

25.10.2005.


1. Atzinības raksts tiek piešķirts par sasniegumiem vai ieguldījumu Preiļu novada, Preiļu rajona, Latgales vai Latvijas valsts tautsaimniecības, kultūras, izglītības, veselības aprūpes, sociālajā vai sporta jomā.
2. Atzinības rakstu piešķir ar Preiļu novada domes lēmumu.
3. Atzinības rakstu pasniedz valsts vai novada (pilsētas) svētkos.
4. Kandidātus Atzinības raksta saņemšanai var iesniegt domes deputāti, Preiļu novadā esošo uzņēmumu un iestāžu vadītāji, darba kolektīvu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas.
5. Preiļu novada dome paziņo par kandidātu izvirzīšanu Atzinības rakstu piešķiršanai avīzē “Preiļu Novada Vēstis”.
6. Pieteikumā jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, darbavieta, amats, dzīvesvieta un darbības īss raksturojums.
7. Īpašos gadījumos novada domes priekšsēdētājs var ieteikt domei piešķirt un pasniegt Atzinības rakstu citos termiņos.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs                   J.Eglītis

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2005.