Informācija meža īpašniekiem

17.08.2005.


Projekta saskaņošanas stadijā ir MK noteikumi ” Kārtība, kādā 2005.gadā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātajos mežos.” Paredzams, ka noteikumi stāsies spēkā septembra mēnesī.
Atbalsta kopējais apjoms ir 100 000 lati, tai skaitā:
· 30 lati par hektāru silā, mētrājā un lānā,
· 40 lati par hektāru pārējos meža augšanas apstākļu tipos.
Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests.
Uz atbalstu var pretendēt fiziskas personas, kuras ir meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji (pretendents), ja:
· pretendents 2005.gadā ir veicis jaunaudžu kopšanu, mežaudzēs, kas ir atjaunotas sējot vai stādot un atzītas par atjaunotām no 2000. gada līdz 2004. gadam (ieskaitot),
· kopš mežaudzes atzīšanu par atjaunotu nav notikusi valdošās koku sugas maiņa,
· koptā mežaudze atbilst normatīvajos aktos par meža atjaunošanu noteiktajām prasībām.
Valsts meža dienestam šajos noteikumos paredzētas kontroles funkcijas.
Lai meža īpašnieks (pretendents) saņemtu paredzēto atbalstu, pretendentam līdz 2005. gada 1. oktobrim jāiesniedz VMD iesniegums tajā Valsts meža dienesta mežniecībā, kuras uzraugāmajā teritorijā atrodas izkoptā mežaudze. Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas VMD amatpersona dabā pārbauda izkopto mežaudzi un atbilstoši normatīvajos aktos  noteiktajām prasībām sastāda pārskatu, tajā norādot, vai attiecīgā mežaudze atbilst vai neatbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Saņemto VMD kopšanas pārbaudes pārskatu kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai par jaunaudžu kopšanu pretendents līdz 2005. gada 10. novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Saskaņā ar patreizējo noteikumu redakciju, pretendentam jaunaudzes, par kuru kopšanu varēs saņemt atbalstu, ir jāizkopj pirms dokumentu iesniegšanas Valsts meža dienestā.
Jāpiezīmē, ka pretendents varēs saņemt atbalstu ne vairāk kā par 3 hektāriem koptu mežaudžu platību savā valdījumā esošajos mežos attiecīgās mežniecības teritorijā.
Meža īpašniekiem jāsasparojas un šinī gadījumā vinnēs tie, kas nenokavēs.
Darbiņam jau praktiski jābūt izdarītam, pirms noteikumi stāsies spēkā.
A.Rudzīte,
Preiļu virsmežniecības inženiere – konsultante

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.