LM no nākamā gada paredz ieviest valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju cilvēku tirdzniecības upuriem

08.06.2005.

Rīga, 08.06.2005. – Labklājības ministrija (LM) ir noteikusi kārtību, kādā personai, kura atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri, ar 2006. gada 1.janvāri iespējams saņemt valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Sagatavotais MK noteikumu projekts nosaka arī kritērijus, pēc kuriem cilvēks tiktu atzīts par tirdzniecības upuri. Lai speciālisti identificētu, vai cilvēks ir uzskatāms par tirdzniecības upuri, paredzēts izzināt jautājumus, kas attiecas uz cilvēka migrāciju, nodarbinātību, drošību, sociālajām saitēm un pašnovērtējumu.


Jau 2004. gada 17.jūnijā tika veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot, ka valsts finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem tiks nodrošināti sākot ar 2006. gada 1.janvāri. LM speciālisti atzīmē, ka tādējādi tiktu nodrošināta vienota sistēmas izveide minētā pakalpojuma sniegšanā.


Šobrīd palīdzība cilvēku tirdzniecības upuriem jāsniedz pašvaldībām, kuru pienākums ir savu iespēju robežās nodrošināt sociālo darbu ar ģimenēm un citām sociālajām grupām. LM speciālisti uzsver, ka augsti novērtējams sabiedrisko organizāciju darbs, kuras, dažādu projektu ietvaros, ir veikušas visus līdz šim zināmos cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas gadījumus. Kā nozīmīgākās sabiedriskās organizācijas minētā jautājuma risināšanā un atbalsta sniegšanā cietušajiem var minēt Starptautisko migrācijas organizāciju un sabiedriskās organizācijas Resursu centru sievietēm Marta un organizāciju Genders.


Paredzēts, ka par valsts budžeta līdzekļiem sociālo rehabilitāciju gada laikā varētu saņemt 50 cilvēki, kuras kvalitatīvai nodrošināšanai būtu nepieciešami 75 000 lati. Šo noteikumu īstenošanu un pārraudzību paredzēts uzdot Sociālo pakalpojumu pārvaldei.


LM izstrādātais MK noteikumu projekts Kārtība, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem ir izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē.Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā


pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.