Atbalsta Profesionālo sociālā darba attīstības programmu 2005. – 2011. gadam

23.05.2005.

23. maijā Ministru kabineta komitejas sēdē apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto Profesionāla sociālā darba attīstības programmu 2005. – 2011. gadam, kas paredz sekmēt straujāku profesionālu sociālo darbinieku iesaistīšanos sociālās palīdzības sistēmā.


„Sociālo darbinieku atbildība ir ļoti liela un darba lauks plašs, tādēļ esam izstrādājuši šo programmu, lai speciālisti būtu pēc iespējas kvalificētāki un profesionāli varētu darīt savu darbu,” saka labklājības ministre Dagnija Staķe.


Dagnija Staķe uzsver, ka sociālajam darbiniekam liela loma ir ne tikai darbā ar sociālās atstumtības grupām, bet arī veicot preventīvus pasākumus, lai cilvēki netiktu pakļauti nabadzībai un sociālajam riskam. Piemēram, laicīgi iesakot cilvēkam iesaistīties profesionālajos pārkvalifikācijas pasākumos, tiek novērsts bezdarba risks, kas bieži vien ir galvenais sociālās atstumtības veicināšanas iemesls.


Sagatavotās programmas mērķis ir veicināt profesionālu sociālā darba attīstību valstī, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt kvalitatīvus un viņu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.


Atgādinām, ka sākot ar 2008. gada 1.janvāri strādājošajiem sociālajiem darbiniekiem ir jābūt ar augstāko izglītību, kas ir noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.


LM izstrādātā programma ietver dažādus pasākumus, tostarp:
• turpināt sociālo darbinieku izglītošanas nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem;
• panākt, ka uz 2008.gadu pašvaldībās aptuveni viena trešā daļa no nepieciešamajiem sociālā darba speciālistiem ir sociālie darbinieki ar atbilstošu izglītību vai uzsākuši mācības;
• pilsētu un rajonu pašvaldībām saņemt valsts mērķdotāciju sociālo darbinieku, kuriem ir vai kuri iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā un kuri pašvaldību sociālajos dienestos vai pašvaldību domēs/padomēs veic sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem, atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
• radīt priekšnoteikumus sociālā darba speciālistu tālākizgītības sistēmas attīstībai un sociālā darba kvalitātes novērtēšanai;
• pašvaldību sociālo dienestu sadarbības stiprināšanu starp izglītības iestādēm un policijas darbiniekiem darbā ar bērniem no riska un nelabvēlīgajām ģimenēm;
• ar valsts finansiālu atbalstu attīstīt sociālo darbu ar dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, kā arī veicināt sociālā darba sistēmā iesaistīto informācijas apmaiņu par labās prakses piemēriem darbā ar minētajām grupām.


Programma ir izstrādāta pamatojoties uz vairākiem būtiskiem apsvērumiem. Piemēram, pašvaldībās sociālā darba un citu sociālo pakalpojumu attīstību ietekmē profesionāļu trūkums. Tāpat arī pašvaldību ierobežotie finansiālie un materiālie līdzekļi kavē pieņemt darbā sociālā darba speciālistus un attīstīt šo darbu.


Programmas pasākumi paredzēti, lai tādējādi pildītu deklarācijas par Aigara Kalvīša vadītā MK iecerēto darbību punktu – Labklājība, Latvijas Nacionālo rīcības plānu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004. – 2006.), un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kurā noteikts, ka katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem 1000 iedzīvotājiem. Tāpat programma paredz pildīt likumu Par pašvaldībām, kur noteikts, ka viena no pašvaldības pastāvīgajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.


Atgādinām, ka sociālā darba speciālisti ir sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji un sociālās palīdzības organizatori.  


Pēc pieejamiem statistikas datiem, 2003. gadā pašvaldību sociālos dienestos un domēs/padomēs kopā strādāja 1212 sociālā darba speciālisti, no tiem – 250 ar atbilstošu izglītību. Jāatzīmē, ka pašlaik 33% no sociālā darba speciālistiem mācās, lai iegūtu augstāko izglītību.


Par šīs programmas īstenošanu vēl jālemj Ministru kabinetam.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā


pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.