Paziņojums 2005. gada ES platību maksājumu pretendentiem

02.05.2005.

2005. gadā Latvijas lauksaimniekiem, kas apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi, būs iespēja saņemt šādus platību atbalsta maksājumus: vienoto platības maksājumu, papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu platībām, papildu valsts tiešo maksājumu par lopbarības platībām, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta maksājumu, atbalstu maksājumus apvidiem ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā, maksājumu agrovides atbalsta pasākumiem:
• bioloģiskās lauksaimniecības attīstības maksājumu;
• atbalsta maksājumu  par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos;
• atbalsta maksājumu par buferjoslu ierīkošanu.


Visi šie platību atbalsta maksājumi 2005. gadā ir iekļauti vienā iesniegumā “Platību maksājumu iesniegums 2005”.


Sākot ar 11. aprīli, visi lauksaimnieki, kuri ir jau iepriekš reģistrējušies kā potenciālie atbalsta pretendenti, tiek aicināti ierasties tajā Lauku atbalsta dienesta Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (LAD RLP), kur viņiem tika piešķirts klienta reģistrācijas numurs un kur viņi iepriekšējā gadā iesniedza pieteikumus “Platībatkarīgā atbalsta iesniegums 2004”, lai saņemtu “Platību maksājumu iesniegums 2005” veidlapu, tā pielikumu “Atbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem 2005”, Lauku bloku karti (-es) un informatīvo brošūru “Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2005”. gadā. Šajā informatīvajā brošūrā tiek sniegta pilnvērtīga informācija par nosacījumiem, kas jāievēro, lai pretendētu uz platību maksājumiem 2005. gadā.
LAD aicina visus lauksaimniekus rūpīgi iepazīties ar “Rokasgrāmatu platību maksājumu saņemšanai 2005. gadā” un tajā izklāstītajiem platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem. Ja lauksaimniekam rodas kādi jautājumi, tad nevilcinoties jāsazinās ar LAD RLP, kur viņam sniegs detalizētu informāciju par atbalsta saņemšanas nosacījumiem.


Visi lauksaimnieki arī tiek aicināti rūpīgi iepazīties ar skaidrojošo informāciju par iesnieguma, kas būs uz divām lapām (galvenā veidlapa “Platību maksājumu iesniegums 2005”, un tās pielikums “Atbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem 2005”), un Lauku bloku karšu aizpildīšanu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu noteikti ir jāpievērš uzmanība kultūras kodu maiņai un citām nosacījumu izmaiņām, piemēram, lauksaimniekam ir jānodrošina, ka 2005. gada platības maksājumu iesniegumā deklarēto pastāvīgo pļavu un ganību platības netiks samazinātas turpmākajos gados.


Atbalsta pretendents (lauksaimnieks) tikai pēc atbilstoši nosacījumiem aizpildītu Platību maksājumu iesnieguma 2005 un Lauku bloka kartes iesniegšanas  varēs saņemt platību maksājumus.


Lauksaimniekam Iesniegumā ir jāuzrāda visa apsaimniekotā LIZ, katram laukam norādot precīzu apsaimniekojamo platību. Nedrīkst ieskaitīt neapsaimniekoto LIZ – grāvju un ceļu malas.
Nedrīkst Iesniegumā uzrādīt laukus, kurus lauksaimnieks iznomā citam lauksaimniekam.
Gadījumā, ja lauksaimnieka norādītā lauka platība Iesniegumā būs lielāka nekā dabā un pārbaužu laikā saimniecībā uz vietas konstatēs platības pārdeklarāciju, tad tiks veikts atbalsta samazinājums.


Platību maksājumu iesnieguma 2005 pēdējais iesniegšanas datums (bez atbalsta apjoma samazināšanas) ir 15. maijs.


Platību maksājumu iesnieguma 2005 pēdējais iesniegšanas datums (ar atbalsta apjoma samazināšanu) ir 10. jūnijs.


Pielikuma “Atbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem 2005” pēdējais iesniegšanas datums ir 10. jūnijs.


Aizpildītās Iesnieguma veidlapas, kā arī Kartes ar iezīmētajiem apsaimniekotajiem laukiem ir jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz LAD RLP, kur lauksaimniekam ir lielākā daļa apsaimniekojamā LIZ.


Ja aizpildīts Iesniegums un Karte tiks iesniegti pēc 15. maija (bet ne vēlāk kā 10. jūnijā), tad par katru nokavēto darba dienu Iesnieguma atbalsta apjomu samazinās par 1%. Atbalsta pretendentam ir tiesības veikt rakstveidā labojumus un papildinājumus savā Iesniegumā līdz 2005. gada 10. jūnijam, par to informējot LAD RLP. Piemēram, lauksaimnieks Iesniegumā deklarēja, ka audzēs griķus, bet realitātē lauks tiek atstāts papuvē.


Par lauku bloku karšu saņemšanu
Lai saņemtu lauku bloku kartes, lauksaimniekus, kuri nebija iesnieguši pieteikumu uz ES Platību maksājumiem 2004. gadā, bet vēlas pieteikties uz 2005. gada Platību maksājumiem, lūdzam iesniegt informāciju par saviem apsaimniekotajiem zemes gabaliem.
Veidlapa “Informācija par apsaimniekotajiem zemes gabaliem” un zemes robežplāna kopija jāiesniedz  tajā LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras pārraudzībā atrodas lielākā daļa lauksaimnieka apsaimniekotās zemes.


Informācija ir jāiesniedz, lai Lauku atbalsta dienests varētu sagatavot Jums lauku bloka kartes, kuras būs nepieciešamas veidlapas “Platību maksājumu iesniegums 2005” aizpildīšanai.
Lauksaimniekiem, kuri bija iesnieguši iesniegumu “Platībatkarīgā atbalsta pieteikums 2004”, tiks izdrukātas kartes, pamatojoties uz šajā iesniegumā norādītiem datiem par apsaimniekoto zemi. Tāpat kā pagājušajā gadā, būs iespējams pieprasīt papildus kartes, ja lauksaimniekam ir papildus apsaimniekojamā zeme.


ES un valsts atbalstu var saņemt:
par labā lauksaimnieciskā stāvoklī uzturētu zemi, par laukaugu un lopbarības platībām, ja zeme atrodas mazāk labvēlīgos apvidos, ja zeme atrodas apvidū ar ierobežojumiem vides aizsardzības zonā, par bioloģiskās lauksaimniecības zemi, par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos, buferjoslu ierīkošanai.


Atbalsta apjoms (latos par hektāru):
• par vienu lauku zemes hektāru (VPM) – Ls 18,2,
• par vienu laukaugu hektāru – Ls 46,3,
• par vienu lopbarības hektāru – Ls 11,
• par hektāru mazāk labvēlīgā apvidū (MLA): 
– pirmās kategorijas MLA – Ls 23, 
– otrās kategorijas MLA – Ls 32,
– trešās kategorijas MLA – Ls 45,
– par bioloģiskās lauksaimniecības hektāru – Ls 57,6,
– pārejas periodā – Ls 97,5,
par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos – Ls 96,8.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.