Izmaiņas civilstāvokļa aktu reģistrācijā

02.05.2005.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidente izsludinājusi “Civilstāvokļa aktu likumu”, kurš stājas spēkā ar 2005.gada 15.aprīli.


Būtībā tas ir tas pats iepriekšējais “Likums par civilstāvokļa aktiem”, tikai jaunā redakcijā un ar dažiem grozījumiem.


Izmaiņas ieviestas laulības noslēgšanas kārtībā. Saskaņā ar jauno likumu laulības iesniegumu personas varēs iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no pieteicēju dzīves vietas. Stājoties laulībā, nebūs jāuzrāda dzimšanas apliecības un ārstu izziņas par veselības stāvokli. Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti būs noteikta parauga abu parakstīts iesniegums, pase vai personas apliecība un dokuments par iepriekšējās laulības (ja tāda bijusi) pārtraukšanu. Par nepatiesu ziņu sniegšanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības. Šaubu gadījumos dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt sniegto ziņu pareizību.
Jaunums likumā ir arī tas, ka persona, kas vēlas doties laulībā ārvalstī, ģimenes stāvokli apstiprinošu dokumentu varēs saņemt nevis dzimtsarakstu nodaļā, kā bija līdz šim, bet gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, vai arī Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī, ja starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.


Jaunais likums paredz, ka, reģistrējot laulību vai bērna dzimšanu, nebūs jāuzrāda personu darba vietas. Turpmāk arī tautību jaunlaulātajiem un jaundzimušā vecākiem dokumentos rakstīsim tad, ja personas to vēlēsies un tā būs norādīta personu apliecinošā dokumentā.


Saskaņā ar iepriekšējo likumu, reģistrējot bērna dzimšanu, izsniedzām dzimšanas apliecības un dzimšanas zīmes. Jaunais likums paredz tikai dzimšanas apliecību izsniegšanu.


Nelielas izmaiņas būs arī miršanas reģistrācijā, piemēram, miršanas apliecībās  nerakstīsim miršanas cēloni.


Anita  Loginova,
Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 02.05.2005.