Prezentē informatīvā ziņojuma projektu par nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu

20.04.2005.

Rīga, 21.04.2005. – Vakar, 20.aprīlī Labklājības ministrijā (LM) Latvijas Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004 – 2006) īstenošanas pārraudzības komitejas sēdē tika prezentēts informatīvā ziņojuma projekts par pagājušā gadā rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi.


Sēdes laikā komitejas locekļi apsprieda rīcības plānā iekļautās būtiskākās izmaiņas 2004. gadā.


Ekonomikas attīstība valstī ir strauja, tiek sekmēta uzņēmējdarbības attīstība, novērsti uzņēmējdarbības šķēršļi, veicināta pašnodarbinātība. 2004.gadā tika prognozēts, ka valstī inflācija nebūs lielāka par 3%, taču faktiski tā sasniedza 7,3%. Rīcības plānā viens no ietvertajiem uzdevumiem bija invalīdu pašnodarbinātības veicināšana un uzņēmējdarbības uzsākšana, taču datu trūkuma dēļ, nav iespējams noteikt, vai ir pieaudzis to invalīdu skaits, kuri paši uzsākuši uzņēmējdarbību.


Izglītības jomā tika realizēti daudzi pasākumi skolēniem ar nepabeigtu pamatizglītību un profesionālo izglītību, uzlabota studiju un studējošo kredīta pieejamība, apmācīti pedagogi, kuri strādā ar speciālām vajadzībām. Invalīdiem ar kustību traucējumiem tika pielāgotas vairākas izglītības iestādes. Tomēr 2004.gadā ir palielinājies bērnu skaits, kuri neapmeklē skolu (kopskaitā 2189). Pagājušā gadā izglītības iespējas tika nodrošinātas arī ieslodzītajiem 10 brīvības atņemšanas iestādēs, tomēr ne visiem ieslodzītajiem, kuri vēlas, izglītība var tikt nodrošināta. Tika attīstīta arī interneta pieslēguma ieviešana lauku rajona izglītības iestādēs, kā arī bibliotēkās, taču jāpiezīmē, ka datoru skaits uz vienu skolēnu ir samazinājies.


Nodarbinātībā ir vērojamas dažādas tendences, tostarp, pieaudzis nodarbinātības līmenis un pašnodarbināto cilvēku skaits (it īpaši sievietēm), bet bezdarba līmenis ir palicis  nemainīgs. Ir veiktas vairākas izmaiņas normatīvajos aktos, tādējādi panākot, piemēram, ka bezdarbnieks var atkārtoti iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajās apmācībās jau gadu (iepriekšējo 3 gadu vietā) pēc pēdējās reizes. Tāpat 2004. gadā, veicinot nodarbinātību reģionos, pie 28 reģionālajām NVA filiālēm tika izveidotas konsultatīvās padomes, kā arī izveidots bezmaksas informatīvais tālrunis, kur iedzīvotāji var saņemt informāciju par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem. 


Pagājušajā gadā, pensiju indeksācijas rezultātā, vidēji paaugstinājās pensionāru ienākumi par 9 latiem. Tāpat tika palielināti bērna piedzimšanas un kopšanas pabalsti, kā arī par trim latiem ir palielinājies garantētais minimālais ienākums, lai atbalstītu trūcīgākos iedzīvotājus. 2004.gadā tika ieviests paternitātes pabalsts, atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, kā arī atlīdzība par adopciju. Minimālā darba alga, kas kopš 2004.gada 1.janvāra ir 80 lati un šogad, lai arī bija plānots Rīcības plānā, nav vēl paaugstināta. Pēc Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvja domām, minimālās algas saņēmēji, kas ir 15% no strādājošo kopskaita, ir pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības paaugstinātiem riskiem. Arī LM aktīvi aizstāv pozīciju, ka jāturpina minimālās algas paaugstināšana saskaņā ar valdībā apstiprināto koncepciju.


Arī mājokļa pieejamības jomā tika realizētas dažādas aktivitātes. Tika sagatavota normatīvā bāze, lai atbalstītu denacionalizēto namu īrniekus, īpaši ģimenes ar bērniem un vientuļos vecos cilvēkus. Lai iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem saņemtu atbalstu jaunu mājokļu būvniecībai, tika izstrādāts tiesību akts, kura ieviešanas rezultātā, šiem cilvēkiem būs iespējas saņemt hipotekāros kredītus uz atvieglotiem noteikumiem.


Pakāpeniski tiek pilnveidota arī veselības aprūpe un pakalpojumi. Pagājušā gadā par 24 jaunām diagnozēm palielināja kompensējamo diagnožu skaitu. Tika uzsākts darbs pie koncepcijas izstrādes, kuras ietvaros paredzēts cietumniekiem nodrošināt pilnīgu un sertificētu medicīnisko palīdzību.


Attīstot sociālo pakalpojumu pieejamību, ir būtiski palielinājies ar tehniskajiem palīglīdzekļiem apkalpoto cilvēku skaits. Tāpat ir izveidota Valsts aģentūra Sociālās integrācijas centrs, nodrošinot invalīdiem kvalitatīvu profesionālo un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību. Pagājušā gadā izveidoja arī 5 jaunus dienas aprūpes centrus bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās bērnu attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi. 


Pakāpeniski tiek pilnveidota arī transporta pakalpojuma pieejamība. Par to liecina pieaugusī pārvadājumu intensitāte autobusu rajonu maršrutos, tāpat pieaudzis jaunu sabiedriskā transporta maršrutu un reisu skaits, nodrošinot lielākas pārvietošanās iespējas lauku rajona iedzīvotājiem. Pagājušā gadā būtiski palielinājās personām ar kustību traucējumiem pielāgoto transportlīdzekļu skaits.


Lai trūcīgie iedzīvotāji varētu saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās un krimināllietās, tādējādi nodrošinot to tiesību aizsardzību, 2004.gadā tika izstrādāts Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums.


Ir palielinājusies arī Braila rakstā izdotā literatūra. Tāpat pašvaldību publiskās bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus invalīdiem ir iespēja saņemt mājās. Savukārt dzimumu līdztiesības jomā 2004. gadā ir veikti dažādi pasākumi, lai veicinātu tēva iesaistīšanos bērna audzināšanā, kā arī paaugstinātu sabiedrības informētības līmeni par dzimumu līdztiesības jautājumiem.


„Sēdes laikā komitejas locekļi iesaistījās diskusijās par apkopotajiem rezultātiem, izsakot dažādus priekšlikumus, kurus būtu nepieciešams iekļaut Informatīvajā ziņojumā. Sadarbība un kopīgs darbs ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām ir ceļš, kā mēs varam nonākt pie kvalitatīvākiem rezultātiem un reāliem uzlabojumiem nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanai valstī,” atzīmē LM valsts sekretāres vietniece, komitejas vadītāja Agrita Groza.


Līdz aprīļa beigām informatīvajā ziņojumā par pagājušā gada rīcības plāna izpildi vēl tiks veikti daži ierosinātie komitejas locekļu un nozaru ministriju labojumi, pēc tam ziņojumu iesniedzot valdībai.


Atgādinām, ka LM izveidoja īpašu īstenošanas pārraudzības komiteju, lai veiktu Latvijas Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006) īstenošanas pārraudzību.


Pārraudzības komitejas galvenie uzdevumi ir:
 izvērtēt rīcības plāna īstenošanas gaitu;
 nodrošināt, lai atbildīgo institūciju pārstāvji katru gadu (laikposmā no 2005.gada līdz 2007.gadam) līdz 1.martam iesniedz LM informāciju par uzdevumu izpildes gaitu iepriekšējā laikposmā;
 identificēt rīcības plāna realizācijas gaitā radušās problēmas un izstrādāt priekšlikumus identificēto risku novēršanas pasākumiem.


Komitejas locekļi ir pārstāvji no visām atbildīgajām ministrijām, no nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas ”Sustento”, Līvānu fonda „Baltā māja”, čigānu biedrības „Gloss”, Latvijas Pensionāru federācijas, Latvijas Bērnu fonda, kā arī no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Valsts Probācijas dienesta, Valsts policijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības. Pārraudzības komiteju vada LM valsts sekretāres vietniece Agrita Groza.


Materiāli par rīcības plāna pārraudzības komiteju ir pieejami LM interneta mājas lapas sadaļā Sadarbība.Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā


pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.