12. aprīlī plkst.15.00 notika kārtējā Preiļu novada domes sēde

12.04.2005.

12. aprīlī plkst. 15.00 kārtējā Preiļu novada domes sēde


DARBA KĀRTĪBA                  


1. Finanšu komiteja:


1.1. Par izmaiņām Preiļu novada domes noteikumos Nr. 1 “Par budžetu 2005.gadam”.
1.2. Par izmaiņām Preiļu novada domes noteikumos Nr. 2  “Par speciālo budžetu 2005.gadam”.
1.3. Par 2005.gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījumu Preiļu novadā.
1.4. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.6. Par vienreizējas kompensācijas izmaksu zemes īpašniekiem.
1.7. Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
1.8. Par Preiļu novada domes darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.
1.9. Par Preiļu novada domes aizņēmumu pārkreditāciju.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


2.1. Dzīvokļu komisijas jautājumi.


3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


3.1. Par zemes piešķiršanu lietošanā.
3.2. Par domes lēmuma atcelšanu.
3.3. Par zemes īpašuma tiesībām.
3.4. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārda.
3.5. Par detālplānojuma izstrādi.
3.6. Par projektēšanas darbu saskaņošanu.


4. Par amatalgas noteikšanu Preiļu novada domes priekšsēdētājam.
5. Par cenu aptaujas procedūras protokola apstiprināšanu.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs  J.Eglītis

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2005.