10. martā notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

10.03.2005.

PREIĻU NOVADA DOME DARBA KĀRTĪBA NOVADA  DOMES SĒDEI
Preiļos 2005. gada 10. martā plkst. 15.00


1. Finanšu komiteja:


1.1. Par izmaiņām Preiļu novada domes noteikumos Nr. 1 “Par budžetu 2005.gadam”.
1.2. Par izmaiņām Preiļu novada domes noteikumos Nr. 2 “Par speciālo budžetu      2005.gadam”.
1.3. Par Preiļu novada domes 2004.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
1.4. Par Preiļu novada domes 2004.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.
1.5. Par Preiļu 1.pamatskolas 2004.gada pārskata apstiprināšanu.
1.6. Par Preiļu 2.vidusskolas 2004.gada pārskata apstiprināšanu.
1.7. Par Preiļu Valsts ģimnāzijas 2004.gada pārskata apstiprināšanu.
1.8. Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 2004.gada pārskata apstiprināšanu.
1.9. Par Preiļu novada Kultūras centra 2004.gada pārskata apstiprināšanu.
1.10. Par  SIA “Preiļu saimnieks” 2004.gada pārskata apstiprināšanu.
1.11. Par Preiļu novada domes 2004.gada pārskata apstiprināšanu.
1.12. Par Preiļu novada domes 2004.gada pārskata apstiprināšanu (kopsavilkums).
1.13. Par Līču Kultūras nama ēkas daļas nodošanu.
1.14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
1.15. Par cenu aptaujas procedūras protokola apstiprināšanu.
1.16. Par privatizēto dzīvojamo māju noņemšanu no domes bilances.
1.17. Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas jautājumi:
1.17.1. Par objekta – nekustamā īpašuma Liepājas ielā 50, Preiļos, privatizācijas pabeigšanu.
1.17.2. Par nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas darba samaksu.
1.18. Par “SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” statūtu pamatkapitāla palielināšanu.
1.19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.20. Par ERAF projekta pieteikuma izstrādi.
1.20.1. Par pieteikuma sagatavošanu ERAF projektu konkursam.
1.20.2. Par pieteikuma konsultāciju pakalpojumu sniegšanu.
1.21. Par līguma par projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”  īstenošanu projekta saskaņošanu.
 1.22. Iesniegumu  izskatīšana.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


2.1. Dzīvokļu komisijas jautājumi.
2.2. Par pilsētas izglītības iestādes  “Pasaciņa” slēgšanu uz darbinieku atvaļinājuma laiku.
2.3. Par Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu.


3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


3.1. Par zemes piešķiršanu lietošanā.
3.2. Par lietošanas tiesību apgrūtinājuma noteikšanu.
3.3. Par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām.
3.4. Par zemes lietošanas tiesību pāreju.
3.5. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
3.6. Par zemes gabalu “Preiļu pilsētas parks”.
3.7. Par projektēšanas darbu saskaņošanu.
3.8. Par atļauju mājas nojaukšanai.
3.9. Par zemes gabalu atdalīšanu.


Novada domes priekšsēdētājs   J.Eglītis


 

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2005.