Preiļu novada Sociālajā dienestā

04.03.2005.

Pagājuši divi gadi, kopš Preiļos darbu uzsācis Sociālais dienests. Sākums bija grūts, jo mainījās likumdošana un daudzus gadus pastāvošā pabalstu piešķiršanas sistēma. Pašvaldības galvenais uzdevums bija pašiem trūcīgākajiem piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un tikai tad, ja sociālais budžets to atļauj, piešķirt pabalstus citiem mērķiem. Iedzīvotājos, it sevišķi pensijas vecuma cilvēkos, tas radīja sašutumu. Tika izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā”. Preiļu novada dome noteica šādus pabalsta veidus: pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, brīvpusdienas skolās un obligātās sagatavošanas grupās trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pašvaldības mācību iestādes, pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna uzturēšanos bērnu dārzā, pabalstu medicīnas pakalpojumu daļējai apmaksai 30% apmērā no samaksātās summas, pabalstu sarežģītu operāciju veikšanai līdz 80 Ls, vienreizējo gada pabalstu komunālo maksājumu daļējai segšanai, pabalstus sociālos gadījumos – pēc atgriešanās no ieslodzījuma, kabatas naudu bērnam – bārenim, vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam – bārenim, vienreizējo apbedīšanas pabalstu, ja miris ir bezdarbnieks, pabalstu -70% atlaide no īres maksas par sociālo dzīvokli. Divus gadus pabalstu piešķiršanas mērķi un pabalstu apjoms Preiļu novadā nemainās.


2003. gadā pabalstos tika izmaksāti 50 867 lati, 2004. gadā – 76 057 lati, bet 2005. gadā pabalstos plānots izmaksāt 72 760 latus.


2004. gadā palīdzību saņēma 2 433 personas, tai skaitā GMI pabalstu saņēma 477 personas, brīvpusdienas skolās – 281 bērns, pabalstu komunālajiem maksājumiem – 893 personas, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai – 149 iedzīvotāji, pabalstu ēdināšanai – 79 personas, apbedīšanas pabalstu – 26 personas, pabalstu pēc pilngadības sasniegšanas saņēma 8 bērni – bāreņi, vienreizējo gada pabalstu pirms Ziemassvētkiem – 352 I un II grupas invalīdi un represētās personas, pabalstu citiem mērķiem – 162 personas. Viena ģimene (6 personas) saņēmusi pabalstu ugunsgrēka gadījumā.


Pašvaldības trūcīgajiem iedzīvotājiem, pensionāriem un invalīdiem tiek piedāvāti sociālie pakalpojumi: duša, veļas mazgāšana, friziera un medicīnas darbinieka pakalpojumi, aprūpe mājās. Nozīmīgākais projekts bija sociālās virtuves izveidošana un atvēršana, kura šobrīd ir ļoti iecienīta sociālo klientu vidū. Sociālā dienesta paspārnē notiek mācības un nodarbības bērniem – invalīdiem. Turpinās dienas centra izveide. Priecē sabiedrisko organizāciju darbs. Sociālajā dienestā aktīvi darbojas invalīdu biedrība, bērnu – invalīdu vecāku grupa, Pensionāru apvienība, sociālās un psiholoģiskās palīdzības centrs „Mūsmājas”, organizācija „Glābiet bērnus”, Latvijas Sarkanā krusta Preiļu nodaļa. No marta Sociālajā dienestā darbu uzsāks Dienas centra vadītājs. Pavērsies jaunas iespējas sociāli mazaizsargātām mērķgrupām iesaistīties dažādās dienas centra aktivitātēs. 


Tikai kopēja sapratne un sava darba mīlestība spēj dod labus rezultātus. Lai pietiek spēka saprasties un saprast citus jaunajā darba cēlienā.


Diāna Vucāne,
sociālā dienesta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 04.03.2005.