Staķe: „Pašreizējo invalīdu sociālās drošības garantijas tiks saglabātas”

15.02.2005.

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331 • Tālr. 7021590 • Fakss 7021618


Staķe: „Pašreizējo invalīdu sociālās drošības garantijas tiks saglabātas”


Rīga, 14.02.2005. – Labklājības ministrija (LM) norāda, ka izstrādātās Pamatnostādnes invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikai ir projekts, kas nekādā gadījumā neapdraud pašreizējo invalīdu sociālās aizsardzības mehānismu.


Izstrādātā dokumenta galvenais mērķis ir, personām ar draudošu invaliditāti, mazināt risku kļūt par invalīdiem, pilnveidojot valsts sociālās drošības sistēmu invalīdiem, un mazināt sociālās atstumtības risku tām personām, kurām invaliditāte ir noteikta.


„Invalīdiem nav pamata satraukties par to, ka līdz ar jaunā dokumenta izstrādi varētu tikt apdraudētas sociālās garantijas, kas viņiem pienākas šobrīd. Pirmkārt, tas ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kuru plānojam ieviest tikai pēc 10 gadiem. Otrkārt, šī jaunā politika tiks ieviesta pakāpeniski, tādējādi sākotnējā posmā darbosies divas paralēlas sistēmas, līdz ar to netiek paredzēts esošajiem invalīdiem atņemt viņu pašreiz esošās tiesības. Šajā dokumentā īpaša uzmanība ir vērsta uz to, lai cilvēks nekļūtu par invalīdu, un lai cilvēks spētu pilnvērtīgi iekļauties aktīvajā sabiedrības dzīvē, veicinot sakārtotas, stabilas un invalīdiem labvēlīgas vides izveidi,” uzsver labklājības ministre Dagnija Staķe.


Izstrādātās pamatnostādnes ir ilgtermiņa plānošanas dokuments desmit gadiem, kurā LM ir ietvērusi invaliditātes profilakses un invalīdu sociālās aizsardzības valsts politikas pamatprincipus, mērķus un prioritātes.


Šobrīd šī dokumenta projekts ir pieteikts Valsts sekretāru sanāksmē un notiek viedokļu saskaņošana starp ieinteresētajām institūcijām.


D.Staķe norāda, ka projekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu invalīdu sociālās nodrošināšanas sistēmu, veicinātu viņu nodarbinātību, uzlabotu invaliditātes noteikšanas sistēmu un attīstītu profilakses pasākumu kompleksu.


Labklājības ministrija, strādājot pie šī dokumenta izstrādes, vairākkārtīgi ir konsultējusies ar citu ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tādējādi uzklausot un diskutējot par dokumentā ietvertajiem jautājumiem ar vairākām iesaistītām pusēm. Tostarp arī 16.decembra Invalīdu lietu nacionālajā padomes sēdē tika nolemts virzīt šo dokumentu tālākai saskaņošanai, klātesot ministriem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.


LM speciālisti, detalizēti analizējot pašlaik spēkā esošās tiesību aktos noteiktās normas, atzīmē, ka valstī aizvien ir nepilnīga sistēma invaliditātes izraisīto seku mazināšanai. To kavē gan nepietiekamais finansējums veselības aprūpei, kompensējamiem medikamentiem, medicīniskajai rehabilitācijai, gan arī tādas sistēmas trūkums, kas veicinātu rehabilitācijas procesa vienotību un nepārtrauktību. Tāpat ļoti būtiska ir sadarbība starp dažādām iesaistītajām institūcijām.


Piemēram, invalīdiem no bērnības netiek nodrošināts pietiekams dzīves kvalitātes līmenis, jo viņi pašreiz saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kura lielums nav atkarīgs no invaliditātes smaguma. Tāpat invalīdiem, kuriem ir smagi funkcionālie traucējumi (neredzīgie, personas, kuras pārvietojas ratiņkrēslos u.tml.), nav noteikts īpašs valsts atbalsts.


„Invalīdiem ir jārada iespēja integrēties sabiedrībā, nodrošinot viņus ar nepieciešamajiem medikamentiem, rehabilitācijas pasākumiem, kā arī sniedzot plašākas izglītības un nodarbinātības iespējas, ko paredz projektā ietvertie mērķi,” uzsver labklājības ministre.


LM izstrādātajā dokumentā paredzēti daudz un dažādi pasākumi, tostarp sagatavot un ieviest jaunus likumus – Rehabilitācijas likumu, Invalīdu sociālās aizsardzības likumu, Invalīdu nodarbinātības likumu, kuri paredzēs:
 pilnveidot medicīniskās rehabilitācijas procesu stacionāros, ambulatorās iestādēs;
 rehabilitācijas pakalpojumu sistēmu, lai nodrošinātu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk personas dzīves vietai;
 attīstīt un ieviest subsidētās nodarbinātības pasākumus invalīdiem, tostarp paredzot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuros strādā ne mazāk kā puse invalīdu no kopējā nodarbināto skaita;
 valsts atbalstu asistenta nodrošināšanai invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (neredzīgajiem, personām ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem u.tml.).


Labklājības ministre īpašu uzmanību vērš uz to, ka invalīdu integrācijas jautājumu risināšanai vienlīdz svarīgs ir arī visu citu iesaistīto ministriju atbalsts un aktivitāte. Daudzi dokumentā ietvertie pasākumi ir jākoordinē arī Veselības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai u.c. iesaistītajām valsts struktūrām.


Tāpat LM interneta mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa – Veidosim sociālo politiku kopā!, kurā turpmāk ikvienam būs iespēja diskutēt, uzdot jautājumus par LM izstrādātajiem dokumentiem u.c. jautājumiem. Pašreiz sadaļas tēma ir LM izstrādātais projekts – Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes.


Projekts Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes ir pieejams LM interneta mājas lapā.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā
pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160), Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.