AKTUĀLA INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

27.01.2005.

Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai


Turpinās Lauku attīstības plāna pasākuma „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai” projektu pieteikumu iesniegšana. Termiņi: 2005.gada 1. marts, 1. jūnijs, 1. septembris, 1. decembris. Pieteikumu izskatīšana notiek trīs mēnešus. Nepieciešama gada ienākumu deklarācija par 2004. gadu. Ieņēmumiem no saimnieciskās darbības jābūt no Ls 703 – Ls 7028, tai skaitā ieņēmumiem no lauksaimniecības jābūt vismaz 50%.
 
Standartu sasniegšana


Lauku atbalsta dienests ar 2005. gada 18. janvāri ir paziņojis par pieteikumu uzsākšanu Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju daļas Lauku attīstības plāna pasākumam „Standartu sasniegšana” ( tās ir slaukšanas iekārtas, piena dzesētāji, cūku atdalīšana no slaucamo govju fermām, sprostu būve putniem).


Rokasgrāmatu un pieteikuma veidlapas atbalsta pretendenti var saņemt RLP (Preiļos, Mehanizatoru ielā 2a ) vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv .


Pieteikumi tiks pieņemti visu gadu un apkopoti izvērtēšanai vienreiz mēnesī uz 15. datumu.


Platībmaksājumi


Pieteikšanās uz 2005. gada platībmaksājumiem notiks reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs no 1. maija līdz 15.maijam. Pretendentiem obligāti jāpaziņo Lauku atbalsta dienestam savu jauno IBAN kontu. Uzmanību vajag pievērst labas saimniekošanas prakses nosacījumu ievērošanai, ja saimniecībā būs dedzināta kūla, pretendentam tiks liegta iespēja saņemt tiešos maksājumus.


Lauku atbalsta dienesta paziņojums


Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo par atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas atsākšanu Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) virzības daļas vienotā programmdokumenta 4. prioritātes “Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.5. pasākumā “Mežsaimniecības attīstība” aktivitātēm:
• lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana,
• finansējums mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību,
• mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās, attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana (apakšaktivitāte “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku radīto postījumu vietās”).


Iepriekšminētā pasākuma pieteikumus var iesniegt LAD Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) no šī paziņojuma publicēšanas brīža “Latvijas Vēstnesī” (17.11.2004.). Pieteikumi tiks pieņemti visu gadu un apkopoti izvērtēšanai vienreiz mēnesī uz 15. datumu


Lauku atbalsta dienests paziņo, ka, sākot no 2005. gada 1. janvāra, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) Vienotā programmdokumenta 4. prioritātes pasākumiem tiek piemērots sekojošs kurss: 1EUR = 0.702804 LVL.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.