Par Preiļu pils un parka rekonstrukciju

21.12.2004.

Kā jau informējām Preiļu novada Vēstīs (oktobra un novembra numuros), Eiropas Savienības PHARE 2002 programma ir atbalstījusi “Preiļu pils un parka rekonstrukcija Darījumu centra izveidei” tehniskā projekta izstrādi.


Kopš 1978. gada, kad pili daļēji izpostīja ugunsgrēks, bija mēģinājumi piesaistīt finansējumu pils atjaunošanai, arī piedāvājumi no domes puses pārdot to par 50 santīmiem. Pa šiem gadiem neskaitāmas reizes dažādu masu mēdiju rakstos tika runāts par pils atjaunošanas nepieciešamību, pilsētas iedzīvotāji tika aicināti piedalīties diskusijā izsakot savu viedokli. Un tikai šogad, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, Preiļu novada dome sagatavoja projekta pieteikumu un saņēma atbalstu granta (dāvinājuma) veidā pils un parka tehniskā projekta izstrādei. Jāsaka, ka tikai 2 pašvaldības no Latgales (otra ir Krāslavas novada dome) tika atbalstītas ar līdzekļu piešķiršanu projektu realizācijai.


Galvenās aktivitātes, realizējot projektu 9 mēnešu garumā, ietver:
1. Preiļu pils un parka mārketinga un investīciju plāna izstrādi, kas satur konkrētus ieteikumus un pasākumus efektīvam mārketingam un potenciālo investīciju un investoru noteikšanai, apzināšanai un piesaistīšanai laika posmam līdz 2010. gadam. Preiļu pils un parka kompleksa izmantošanas iespēja pēc rekonstrukcijas ir viesnīcas – konferenču – izstāžu kompleksa izveidošana. Balstoties uz šo plānu, Preiļu novada dome varēs plānot un realizēt pasākumus, lai nodrošinātu plānveidīgu un efektīvu pils un parka kompleksa mārketingu un piesaistītu investīcijas tālākai uz dabas un kultūrvēsturisko mantojumu balstītas sabiedriskās tūrisma infrastruktūras attīstībai, plānojot un nodrošinot:
1) valsts un struktūrfondu atbalstu,
2) veidojot sabiedrisko – privāto investīciju partnerību. 


2. Jāsagatavo Preiļu pils un parka kompleksa rekonstrukcijas tehniskais projekts ar mērķi attīstīt viesnīcas – izstāžu – konferenču kompleksu. Patreiz ir izsludināts atklātais konkurss uz rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes pretendentu pieteikumu, un ap 2005. gada 20. janvāri uzvarējušais arhitektu birojs sāks projekta izstrādi.                                                                                                                                      
3. Jāsagatavo iepirkumu konkursa dokumentācija un balstoties uz izstrādāto Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehnisko projektu projekta pieteikums 2005. gadā jāiesniedz Eiropas Reģionālajā Attīstības fondā (arī ES finansējuma iespēja). Aktivitāte ir virzītas uz nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, lai veicinātu tālāku investīciju piesaisti sabiedriskās tūrisma infrastruktūras attīstībai un sabiedrisko – privāto investīciju partnerības veidošanu.


Projekta realizācijas gaitā būs nodrošināta iespēja sabiedrībai izteikt viedokli un priekšlikumus par Preiļu pils un parka tehniskā projekta koncepciju un ideju pēc skiču projekta sagatavošanas tehnikā projekta izstrādāšanas vidusposmā, mārketinga un investīciju plānu, notiks informatīvie semināri un preses konferences, tiks izdoti informatīvie bukleti.
Visas augstāk minētās aktivitātes ir jāveic izveidotajai projekta darba grupai, kuras sastāvā ir 5 Preiļu novada domes darbinieki un 2 Preiļu rajona padomes darbinieki. Gribu piebilst, ka darba grupas dalībnieki par projekta realizāciju nesaņems papildus darba samaksu, kaut arī veicamais darba apjoms ir ļoti pieaudzis. Projekta realizāciju uzrauga un nobeiguma atzinumu sniegs Finanšu ministrijas izraudzītā audita firma.


Un noslēdzot šo informatīvo ziņojumu, manuprāt, galvenais, ka beidzot tomēr darbs pie pils atjaunošanas ir pavirzījies uz priekšu un ir cerība, ka pils un parka komplekss tiks restaurēts un atgūs savu kādreizējo spožumu.


Vladimirs Ivanovs,
projekta darba grupas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.