Par dokumentiem, kas iesniedzami akcīzes nodokļa atmaksas saņemšanai par izlietoto dīzeļdegvielu

23.11.2004.

Ministru kabineta 06.04.2004. noteikumu Nr.247 ”Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)”, 7.punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atmaksu, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc attiecīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības atrašanās vietas):


7.1. iesniegumu nodokļa par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) atmaksai;

7.2. dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apliecina dīzeļdegvielas (gāzeļļas) iegādi, izmantojot likumā noteiktos norēķinu veidus;

7.3. pašvaldības izziņu par lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Izziņā norāda, ka konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam nav pašvaldības budžetā iemaksājamo nodokļu parāda, vai, ja šāds parāds ir, norāda nodokļu parāda apmēru.


Atgādinām, ka pašvaldības izziņa ir jāiesniedz katru reizi, kad lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs nāk iesniegt dokumentus atmaksas saņemšanai.


Lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona, iesniedzot šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus, uzrāda arī grāmatvedības reģistrus, kuros uzskaitīti visi ienākumi un izdevumi, kas gūti vai izdarīti, veicot lauksaimniecības produkcijas ražošanu laikposmā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa.


Ministru kabineta 06.04.2004. noteikumu Nr.247 7.punktā minētie dokumenti iesniedzami kalendāra gadā ne biežāk kā reizi mēnesī un ne vēlāk kā līdz nākamā kalendāra gada 15.janvārim.
 


VID LRI Preiļu nodaļas NM konsultāciju daļa

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.