Preiļu novada uzņēmējiem un zemniekiem! Iespēja piesaistīt ES finansējumu

23.09.2004.

Preiļu novada uzņēmējiem un zemniekiem!Iespēja piesaistīt ES finansējumu
 


Uz ES fondu līdzfinansēto valsts atbalstu uzņēmēji var pretendēt četrās valsts atbalsta programmās, ko administrē LIAA /Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra/. Konkurss vēl joprojām turpinās. VA “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līdz 2006. gadam administrēs 4 valsts atbalsta programmas uzņēmējiem komercdarbības veicināšanai: • atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai,
 • atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecīmas misijās,
 • atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju atīstībai,atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai.

ESF – Eiropas Sociālais fonds veicina un atbalsta dalībvalstu aktivitātes darba tirgus un cilvēkresursu attīstīšanai, jo īpaši, ja šādas aktivitātes ir iekļautas dalībvalstu izstrādātajos daudzgadu cilvēkresursu attīstības plānos. ESF finansējums var tikt novirzīts šādiem pasākumiem: • aktīvas darba tirgus politikas attīstīšana un veicināšana, lai sekmētu nodarbinātību, novērstu gan sieviešu, gan vīriešu nonākšanu ilgtermiņa bezdarba situācijā, veicinātu ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū un atbalstītu jaunu cilvēku profesionālo integrāciju; 
 • vienādu iespēju veicināšana darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot tām sabiedrības riska grupām, kuras tiek pakļautas sociālās izstumtības draudiem; 
 • apmācību, izglītības, konsultāciju sistēmas pilnveidošana mūžizglītības veicināšanai ar mērķi veicināt un uzlabot piekļūšanu un integrāciju darba tirgū, kā arī sekmētu darbaspēka mobilitāti; 
 • kvalificēta, izglītota un pielāgotiesspējīga darbaspēka attīstība, jaunrades un pielāgotiesspēju veicināšana, uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai labvēlīgas vides veicināšana, darbinieku prasmju vairošana un potenciāla palielināšana pētījumu, zinātnes un tehnoloģiju jomās; 
 • pasākumi, kas sekmē sieviešu līdzdalību darba tirgū.

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis projektu pieteikumu konkursus četrās grantu shēmās Eiropas Sociālā fonda ietvaros: • pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū,
 • motivāciju programmas sociālās atstumtības riska grupām,
 • konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai,
 • sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā ir 2004.gada 4.oktobris plkst. 16:00.
        Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa pieteikumu pieņemšanas uzsākšanu Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantijas daļas Lauku attīstības plāna pasākuma “Agrovide” apakšpasākumam “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” un pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimiecību pārstrukturizācijai”.


          Pieteikumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) divās kārtās. Pirmā kārta no šī paziņojuma publicēšanas brīža “Latvijas Vēstnesī” līdz 2004. gada 1. oktobrim, un otrā pieteikšanās kārta no šā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim.


    Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, sākot ar 2004. gadu, Latvijai ir pieejami ELVGF (Eiropas Lauksaimniecības Virzības un Garantijas fonds) atbalsta pasākumi. Šī fonda Garantiju sadaļas finanšu līdzekļi arī ir pieejami Lauku attīstības plāna (LAP) pasākumiem.


       Uz atbalstu LAP ietvaros varēs pretendēt laika periodā no 2004.gada līdz 2006. gadam. Ja jūs izpildīsiet visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, tad atbalstu varēs saņemt piecus gadus kopš pieteikuma iesniegšanas LAD, ja vien plāna nosacījumi neparedz savādāk.


        Lauku attīstības plāna  pasākumi: • agrovide:


bioloģiskās lauksaimniecības attīstība,


bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos,


buferjoslu ierīkošana,


lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana; • mazāklabvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsradzības nolūkā;
 • priekšlaicīgā pensionēšanās;
 • atbalsts ražotāju grupām;
 • atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai;
 • atbalsts lauku uzņēmumiem ES standartu sasniegšanai vides aizsradzības, dzīvnieku labturības, higiēnas un darbadrošības jomās;
 • tehniskā palīdzība.
   

Detalizētu informāciju par ES fondu iespējām  jūs varat atrast:


www.esfondi.lv – viss par ES fondiem,


www.liaa.gov.lv – Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras mājas lapa,


www.lad.gov.lv – Lauku atbalsta dienesta mājas lapa,


www.esflatvija.lv – ES Sociālā fonda mājas lapa,


www.nva.lv – Nodarbinātīvas Valsts aģentūras mājas lapa,


www.piapa.lv – profesionālās izglītības attšitības programmu aģentūras mājas lapa.


  Sanita Meļko,


Preiļu novada domes Plānošanas daļas vadītāja,


 tālr. 5322766, e-pasts: sanita@axel.lv 

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2004.