Privātuma politika

Privātuma atruna par Preiļu pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Preiļu novada pašvaldība, adrese: Raiņa bulvāris 19, LV-5301, elektroniskā pasta adrese: dome@preili.lv

Personas datu aizsardzības speciālists ir Uldis Vītoliņš, tālr. 20384844, elektroniskā pasta adrese: uldis.vitolins@gmail.com

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija, ko Jūs sniedziet savā dokumentā) apstrādes mērķis – nodrošināt pašvaldības kompetencē esoša jautājuma, ko Jūs minat savā dokumentā,  izskatīšanu. Nepieciešamības gadījumā var tikt iegūta informācija no citām sistēmām, lai izskatītu jautājumu.

Personas datu saņēmēji – attiecīgās Preiļu novada pašvaldība un/vai valsts pārvaldes iestādes un/vai struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, kuru kompetencē ietilpst saņemtā dokumenta izskatīšana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde – Iesniegumu likuma 2. panta pirmā daļa.

Jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši Arhīva likumam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2021.