Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs (DAC)


Adrese: Preiļi, Aglonas 1a.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska
tālr.: 65320124, 28366650
e-pasts: liene.gzibovska@preili.lv 


Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Dienas aprūpes centrs
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 22.06.2012, pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr.798)

Dienas aprūpes centra mērķis ir mazināt slimības/invaliditātes/bezdarba/atkarību u.tml. faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas Klientu dzīvē, radīt Klientiem iespēju attīstīt pašaprūpes prasmes, palielināt pašnoteikšanās iespējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt komunikācijas spējas un radīt iespēju integrēties sabiedrībā.

Nolikums (PDF)

Nodarbību plāns 2016. gadā

Dienas aprūpes centru var apmeklēt sekojošas mērķauditorijas:

 • personas ar garīga rakstura traucējumiem,
 • invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem,
 • personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas,
 • pensijas vecuma personas,
 • personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām,
 • pirmspensijas vecuma personas,
 • nepilnās ģimenes,
 • jaunās māmiņas.

 • Dienas aprūpes centrā ir iespēja uzturēties jauniešiem ar īpašām vajadzībām no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Lai saņemtu Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilnu darbdienu, Klients vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļai šādus dokumentus:

Klienta pieprasījums (veidlapa);

   • Klienta, ja viņš ir rīcībspējīgs pieprasīt Pakalpojumu, vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu (iesniegumi);
   • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (veidlapa);
   • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību (veidlapa);
   • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.

Jaunieši ar īpašām vajadzībām audzē stādus, gatavo dažādus ēdienus, kā arī pilnveidojas radoši.

Dienas aprūpes centrs apmeklētājus pieņem katru dienu no plkst. 14:00 līdz 17:00, šajā laikā kāda no mērķauditorijām darbojas radoši.

Dienas aprūpes centrs apmeklētājiem piedāvā apgūt dažādas radošas un fiziskas aktivitātesradošās darbnīcas, ritma dejas. Ikviens ir aicināts apmeklēt Dienas aprūpes centra organizētos seminārus un lekcijas.

Dienas aprūpes centrā strādā psihologs, kura vadībā notiek atbalsta grupu nodarbības (cilvēkiem ar atkarības problēmām, pašapziņas un komunikācijas prasmju celšanai) un individuālās konsultācijas (sākotnēji klientam griežoties pie Labklājības pārvaldes sociālajiem darbiniekiem).

Atpakaļ