Sabiedriskās apspriešanas


Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu projektam
Rietumu ielas būvniecībai no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos” 

Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 16. maijam Preiļu novada domē (kabinetā Nr. 50.). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19,  2016. gada _9. maijā plkst. 17:00.

Atsauksmes iespējams iesniegt Preiļu novada domē līdz 2016. gada 16. maijam.

Būvniecības ierosinātājs: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr.  90000065720, LV – 5301

Kontaktpersona: Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālrunis: 65307327

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Mārupīte - RR”, Elijas iela 2/4, Rīga, reģ. Nr. 40103094875, LV – 1050

Kontaktpersona: Būvprojekta vadītājs Didzis Dāle, tālrunis: 26191009

Aptaujas lapa viedokļa paušanai par sabiedriskajai apspriešanai nodoto būvniecības ieceri (DOC)

Projekta planšetes 1. lapa (PDF), 2. lapa (PDF), 3. lapa (PDF)

 

Preiļu novada dome izsludina publisko apspriešanu „Par turpmākajām darbībām ar Preiļu muižas apbūves un parka kompleksu”

Saskaņā ar Preiļu novada domes 2012. gada 11. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, punkts 1, Preiļu novada dome izsludina publisko apspriešanu „Par turpmākajām darbībām ar Preiļu muižas apbūves un parka kompleksu”.

Pagājušajā gadā sakarā ar līguma nosacījumu nepildīšanu tika lauzts 2006. gada 22. decembra nomas līgums starp Preiļu novada domi un SIA „Projektu attīstība un investīcijas” par zemes 6,197 ha platībā un pils ēkas ar piebūvi iznomāšanu. Šo gadu laikā pils tehniskais stāvoklis ir turpinājis pasliktināties, tāpēc ir nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmāko pils likteni. Tā kā šis jautājums skar visus novada iedzīvotājus, domes deputāti ir nolēmuši rīkot publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli.

Publiskās apspriešanas notiek no 2012. gada 21. februāra līdz 2012. gada 16. martam. 28. februārī un 22. martā plkst. 17:30 Preiļu novada domes Sēžu zālē noliks publiskās apspriešanas sapulces, kurās varēs noskaidros ar apspriešanu saistītos neskaidros jautājumus un, pēc aptaujas noslēguma, uzzināt rezultātus.

Informāciju par publisko apspriešanu pieejama novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā pašvaldība/ sabiedriskās apspriešanas. Publiskās apspriešanas aptaujas anketas tiek izplatītas kopā ar novada domes informatīvo izdevumu „Preiļu Novada Vēstis”, kā arī tās var saņemt novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (kabinets Nr. 5, Raiņa bulvāris 19, Preiļi), pagastu pārvaldēs, Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Namu pārvaldē, kā arī elektroniskā formā mājas lapā www.preili.lv sadaļā pašvaldība/ sabiedriskās apspriešanas.

Anketa (DOC)  |  Anketa (PDF)

Aizpildītās aptaujas anketas iesniedzamas novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs, vai Preiļu Galvenajā bibliotēkā, vai SIA „Preiļu saimnieks” Namu pārvaldē līdz 2012. gada 16. marta plkst. 16:00.

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības nolikuma VIII daļas 115.punktu Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

Publiskās apspriešanas „Par turpmākajām darbībām ar Preiļu muižas apbūves un parka kompleksu” rezultāti (PDF, 2012.03.16)

Atpakaļ