Domes noteikumi


Nolikums "Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem"  (PDF, 2016.12.29.)  

Noteikumi Nr. 9/2016 “Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība (PDF, 2016.05.26.) 

Telpu nomas maksas pakalpojumu izmakas Preiļu novada pašvaldības iestādēs un piederošajās ēkās (PDF, 2016.08.25.) 

Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikums (PDF, 2018.01.30.) 

NOTEIKUMI "Par autotransporta izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā" Pielikums nr.1 - Iesniegums (DOC) (PDF, 2015.02.25)

Noteikumi par kartību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā  Iesniegums (DOC) (PDF, 2015.04.02.)

Rīkojums `Par korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu plānu` (PDF, 2015.09.02.)

Aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi (PDF, 2013.07.06.)

Kārtība, kādā Preiļu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu (PDF, 2017.09.28.) 

Atpakaļ