Projekti


 

 2013. gada 29. novembrī

 Preiļos realizēts vērienīgs ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts

 Pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks”, Preiļu novada domi, būvdarbu veicēju p/a „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, pēc nepilnu divu gadu intensīva darba ir noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”.

Projekta līgums tika parakstīts 2012. gada 7. maijā, un projekta realizācija ilga līdz šī gada 29.  novembrim. Kopumā izbūvēti un rekonstruēti 15,1 km maģistrālā ūdensvada tīklu, 11,7 km kanalizācijas tīklu un 1,1 km kanalizācijas spiedvada. Projekta ietvaros individuālo pieslēgumu ierīkošanai līdz ielu sarkanajai līnijai vai privātīpašuma robežai izbūvēti 337 pievadi ūdensvadam un 323 pievadi kanalizācijas tīklam. Izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanu līdz centrālajām attīrīšanas iekārtām Robežu ielā.

Pēc projekta realizācijas samazināsies ūdens zudumi un tiks novērsta gruntsūdeņu ieplūde kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūde gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem, tādējādi veicinot arī apkārtējās vides saudzēšanu. Tagad centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi pieejami 95% pilsētas iedzīvotāju.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju iepirkuma rezultātā veica personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija” un „Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Sistēmeksperts”. SIA „Preiļu saimnieks” ir apmierināta ar būvuzņēmēju veikumu, jo līgumā paredzētie darbi izpildīti kvalitatīvi, iekļaujoties laika grafikā un paredzētie būvdarbi pārdomāti organizēti.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls (ar PVN), no tām attiecināmās izmaksas 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.     

____________________

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

 

2013. gada 9. septembrī

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve tuvojas noslēgumam

SIA „Preiļu saimnieks” īstenotā Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” paredzētie būvdarbi tuvojas noslēgumam.

Maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli A. Upīša ielā izbūvēti un tiek veiktas to pārbaudes, lai sagatavotu pārslēgumam. Arī Saltupes ielā būvniecības darbi pabeigti un tīkli sagatavoti pārslēgšanai. Vienīgi Liepājas ielas krustojumos varētu būt īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, jo vēl turpināsies pieslēgumu izbūve.

Plānots, ka no šī gada 23. septembra un vienu nedēļu pilnībā tiks slēgta satiksme Daugavpils un Liepājas ielas krustojumā, kur notiks apjomīgi būvdarbi. Kopējā tīklā jāsavieno pagājušajā vasarā izbūvētais maģistrālais ūdensvads (Liepājas un Daugavpils iela) un pilsētas maģistrālais kanalizācijas tīkls, kas pilsētas sadzīves notekūdeņus no centra pa Daugavpils ielu un tālāk pa Liepājas ielas posmu taisnā ceļā novada līdz SIA „Preiļu saimnieks” centrālajām attīrīšanas iekārtām Robežu ielā. Tāpat vēl šoruden jāizbūvē pērn nepabeigtais maģistrālā ūdensvada posms Daugavpils ielā posmā no slūžām līdz Liepājas ielai. Izbūves darbi pārdomāti apvienoti rūpīgas būvnieka SIA „Daugavpils būvmehanizācija” plānošanas rezultātā, lai rakšanas darbi iespējami mazāk un iespējami īsāku laiku traucētu pilsētas iedzīvotājiem, kā arī autobraucējiem.

Tā kā rakšanas darbus bija plānots turpināt, pagājušajā rudenī Liepājas ielā un Daugavpils ielā pretim slūžām netika atjaunots asfaltbetona segums. Taču šoruden pēc apjomīgajiem izbūves darbiem minētajās ielās tiks atjaunots asfalta segums un plānots, ka jau šī gada oktobra sākumā asfaltbetona segums tis ieklāts arī visās pārējās ielās, kur pilsētas komunikāciju izbūves dēļ to nebija iespējams izdarīt agrāk.

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2013. gada 28. maijā

Kamēr turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” aktivitātes, ierīkot pieslēgumu pilsētas ūdens un kanalizācijas komunikācijām var pēc vienkāršotas procedūras. Rakšanas un pievadu izbūves darbus atļauts veikt saimnieciskā kārtā, un nav jāizstrādā detalizēts tehniskais projekts – pietiek vien ar SIA „Preiļu saimnieks” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un shēmām. Veicot izbūves darbus, iedzīvotājiem ir vienreizēja iespēja izmantot SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas speciālistu bezmaksas konsultācijas par pieslēgumu ierīkošanu līdz konkrētai mājsaimniecībai.

Tajās ielās, kur izbūvēti jaunie cauruļvadi, daudzas mājsaimniecības joprojām dzeramo ūdeni ņem no privātajām akām un izmanto sen izbūvētās kanalizācijas nosēdbedres vai pat sausās tualetes. Tas visbiežāk neatbilst sanitārām normām, par mūsdienu sadzīves prasībām nemaz nerunājot. Tādēļ visām mājsaimniecībām būtu ieteicams ierīkot pieslēgumus jaunuzbūvētajiem tīkliem, un izmantot daudzās priekšrocības, ko sniedz centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.

Māju pagalmos esošās grodu akas visbiežāk ir nepietiekami dziļas un ūdens tajās ir piesārņots. Privāto aku ūdens kvalitāti negatīvi ietekmē netālu ierīkotas izsmeļamās kanalizācijas bedres, kas ne vienmēr izbūvētas atbilstoši normām – nav hermētiski noslēgtas, pārplūst vai vienkārši atrodas pārāk tuvu dzeramā ūdens akai. Nekvalitatīvs dzeramais ūdens ir kaitīgs veselībai, jo satur baktērijas, kas izraisa dažādas saslimšanas. Tāpēc lai no nepatīkamiem brīžiem pasargātu sevi un arī savu ģimeni, prātīgākais ir pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Centralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošana ir lētāka nekā maksa par asenizācijas pakalpojumiem.

1) Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus objektus (ēkas) pilsētas maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, pirms pieslēguma būvdarbu uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu ielā 2, jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu tehniskos noteikumus.

 2) Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā obligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

Patvaļīga pievienošanās ūdens un kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir administratīvi sodāma darbība. Paralēli projekta realizācijai SIA „Preiļu saimnieks” veic gan jaunizbūvēto, gan jau esošo pieslēgumu apsekošanu un revīziju.

Lai saņemtu vairāk informācijas un atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem, aicinām griezties SIA „Preiļu saimnieks” birojā Liepu ielā 2, tel. 65381152. Ja būvniecības laikā nepieciešamas konsultācijas par darbu izpildes gaitu vai citiem saistītiem jautājumiem, sazinieties ar SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāju Aleksandru Lapuhu pa tel. 26597005.

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Objekta „Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos” ielu saraksts kanalizācijas (K1) pieslēgšanai privātīpašumiem

Gatavas pieslēgšanai:

 • Brīvības iela (no Krāslavas līdz Rīgas ielai);
 • Kurzemes iela;
 • Nākotnes iela;
 • Ludzas iela;
 • Atpūtas iela;
 • Latgales iela;
 • Līvānu iela;
 • Skolas iela;
 • Varakļānu iela;
 • Jelgavas iela;
 • Sporta iela;
 • Dārza iela;
 • Aglonas iela;
 • A. Paulāna iela. 

Varēs pieslēgties no 2013. gada 1. augusta:

 • Zaļā iela;
 • Pļaviņu iela;
 • Bauskas iela;
 • Vidzemes iela;
 • Bērzu iela;
 • Kalna iela;
 • Ziedu iela.

Varēs pieslēgties no 2013. gada 1. oktobra:

 • Saltupes iela;
 • A. Upīša iela;
 • Rīgas iela.

 

2013. gada 22. aprīlis

Preiļos atsākas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve

Pēc pārtraukuma ziemas mēnešos Preiļos aprīļa beigās atsāksies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” būvdarbi – ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija, lai pilsētas iedzīvotāji varētu izbūvēt pieslēgumus maģistrālajiem tīkliem.

Jau tuvākajās dienās tiks atsākti rudenī pārtrauktie ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Zaļajā ielā un Kalnu ielā. Tiklīdz atkāpsies pavasara ūdeņi, Pļaviņu ielā, Pils ielā un Mehanizatoru ielā tiks turpināta pieslēgumu izbūve. Savukārt būvdarbus Talsu, Bērzu un Cēsu ielā visdrīzāk varēs atsākt ne ātrāk kā maija vidū, kad būs samazinājies gruntsūdens līmenis.

Lai būvdarbi raitāk virzītos uz priekšu, arī šogad vienlaicīgi strādās vairākas brigādes. Iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un apgrūtinātu piekļuvi saviem mājokļiem. Jācer, ka ūdenssaimniecības attīstības projekta galvenais ieguvums – pilsētas iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, tādējādi nodrošinot sev mūsdienu prasībām atbilstošus dzīves apstākļus – atsvērs īslaicīgās neērtības, kas jāpacieš būvdarbu norises laikā.

Projektā paredzētie būvdarbi, saskaņā ar līgumu, noslēgsies šī gada novembrī. Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.

_________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana atsāksies pavasarī

2013. gada 25. februāris

Pavasarī, visticamāk, aprīlī, kad iestāsies rakšanas darbiem labvēlīgi laika apstākļi, atsāksies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” būvdarbi.

Šobrīd, ziemas periodā, būvdarbi ir pārtraukti. Daugavpils ielā, vietās, kur bija raktas tranšejas, periodiski tiek piebērtas šķembas. Pavasarī ielas, kurās notika rakšanas darbi, tiks pilnībā sakārtotas.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.

Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi, saskaņā ar līgumu, noslēgsies šī gada novembrī.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.

_______________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana turpināsies pavasarī

2012. gada 14. decembrī

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks”, Preiļu novada domi, būvdarbu veicēju p/a „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis” un būvuzraudzības uzņēmumu SIA „Sistēmeksperts”, aizvadītajā vasarā aktīvi īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” aktivitātes, realizēti aptuveni 60% kopējā būvdarbu apjoma. Laika apstākļu prognozes liek domāt, ka projekta būvdarbu aktivitāšu īstenošana līdz Jaunajam gadam vēl norisināsies, bet ziemas vidū būvdarbi, protams, tiks pārtraukti un atsāksies pavasarī.

Realizējot projektu, ievērojami palielināsies centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība pilsētas iedzīvotājiem. Privātmāju iedzīvotāji pozitīvi vērtē projekta norisi un aktīvi izmanto iespēju pieslēgt savus īpašumus pilsētas centralizētajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam. 130 fizisku un juridisku personu ir izņēmušas tehniskos noteikumus, lai izbūvētu pieslēgumus pilsētas maģistrālajiem tīkliem. Ielās, kur būvdarbi noslēgušies, veiktas izbūvēto tīklu pārbaudes un ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti ir pozitīvi, iedzīvotāji, kuri izbūvējuši pieslēgumus un noslēguši līgumu ar pakalpojuma sniedzēju SIA „Preiļu saimnieks”, izmanto jaunā pakalpojuma sniegtās ērtības.

Jau tuvākā laikā noslēgsies maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Zaļajā ielā (posmā no Pļaviņu ielas līdz Liepājas ielai). Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijas šoruden izbūvētas arī Pļaviņu ielā, taču darbi aizkavējās augstā gruntsūdens līmeņa dēļ, tādēļ pieslēguma akas posmā no Varakļānu līdz Zaļajai ielai tiks izbūvētas nākampavasar, bet jau tagad iedzīvotāji var kārtot pieslēgumu ierīkošanai nepieciešamo dokumentāciju. Pabeigta maģistrālā ūdensvada izbūve Mehanizatoru ielā un ūdensvada rekonstrukcija Celtnieku ielā, savukārt Kalnu ielā ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība turpināsies pavasarī.

Decembra sākumā sāka darboties kanalizācijas sūkņu stacija Brīvības un Rīgas ielas krustojumā – tas nozīmē, ka Brīvības un apkārtējo ielu iedzīvotāji, kuri izbūvējuši pieslēgumus un noslēguši līgumu ar pakalpojuma sniedzēju SIA „Preiļu saimnieks”, var sākt lietot jauno pakalpojumu.

_______________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

  

Asfalta seguma atjaunošana ielās, kur noris ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija

2012. gada 18. oktobrī

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros pilsētā turpinās maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija. Atsevišķos ielu posmos turpinās apakšzemes komunikāciju ierīkošanas būvdarbi. Saskaņā ar būvdarbu izpildes grafiku sākusies asfaltbetona seguma kārtas atjaunošana.

Ielās, kurās būvdarbi pabeigti, notiek ielu seguma atjaunošana. Asfalta seguma atjaunošana šoruden plānota Aglonas, Brīvības (posmā no centra līdz Valmieras ielai) A. Paulāna, Liepu, Sporta, Jelgavas, Kurzemes, Atpūtas, Ludzas, Skolas, Līvānu un Rīgas ielā. Pārējās ielās asfalta seguma atjaunošana notiks pavasarī – nogaidīt nepieciešams, lai tranšeju aizbēršanai izmantotā grunts stingri sablietētos, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai vēlāk nodrošinātu ilglaicīgu ceļa seguma kvalitāti. Tāpat ilgāks grunts nostādīšanas laiks nepieciešams tajās ielās, kur liels gruntsūdens līmenis (piemēram, Latgales ielā), arī tām asfalta seguma atjaunošana notiks nākamgad. Jau vēstīts, ka Brīvības iela posmā no Valmieras līdz Rīgas ielai tiks asfaltēta nākamajā pavasarī.

Jāpiezīmē, ka ielas, kur šovasar norisinājās būvdarbi, vēl nav nodotas ekspluatācijā, un darbi (grāvju tīrīšana, trotuāru atjaunošana, pagaidu šķembu klājuma uzlabošana, iebūvēto komunikāciju pārbaude u.c.) turpinās.

Posmā no Mehanizatoru ielas līdz Saltupes ielai notiek kanalizācijas spiedvada un maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija. Rīgas ielā turpinās kanalizācijas tīklu ierīkošana, augstā gruntsūdens līmeņa dēļ šeit tiek izmantotas ūdens pazemināšanas iekārtas. Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošanas un rekonstrukcijas darbi turpinās Talsu, Latgales, Bērzu, Bauskas, Vidzemes, Nākotnes, Liepājas, Celtnieku, Daugavpils, Pils ielā. Ielās, kur būvdarbi noslēgušies, tiek veikta iebūvēto komunikāciju pārbaude un ūdens kvalitātes monitorings, un pakāpeniski notiek pāreja uz jaunajiem pieslēgumiem.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.

Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 20 mēneši.


Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.

Jācer, ka ūdenssaimniecības attīstības projekta galvenais ieguvums – pilsētas iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, tādējādi nodrošinot sev mūsdienu prasībām atbilstošus dzīves apstākļus – atsvērs īslaicīgās neērtības, kas jāpacieš būvdarbu norises laikā.

Pateicamies iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ka pret būvdarbu norisi izturas saprotoši, un atvainojamies par sagādātājām neērtībām!

_____________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

  

Preiļos turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi

2012. gada 31. augustā

Šovasar Preiļos ES KF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros notiek vērienīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi, kas ievērojami palielinās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu Preiļu pilsētā.

SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda, ka centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves un rekonstrukcijas darbi notiek saskaņā ar projektu. Ja izbūves procesā tomēr nepieciešamas kādas izmaiņas, tad tās tiek veiktas projekta autoruzraudzības kārtībā. Pieslēgumu vietas maģistrālajiem inženiertīkliem tiek saskaņotas ar potenciālajiem klientiem, uzklausot viņu priekšlikumus. Problemātiskie jautājumi tiek risināti, vispirms izvērtējot iedzīvotāju ierosinājumus.

Augstā gruntsūdens līmeņa dēļ Latgales ielā ieilguši būvdarbi, un iedzīvotājiem apgrūtināta piebraukšana saviem mājokļiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Neskatoties uz neparedzētajiem apgrūtinājumiem, septembrī iela tiks sakārtota, un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un sadzīves notekūdeņus novadīt kopējā kanalizācijas tīklā.

Privātmāju iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju pieslēgt savus īpašumus pilsētas centralizētajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam. Pieslēgumu izbūvi var veikt jau tagad, bet centralizētā ūdens un kanalizācijas pakalpojums būs pieejams pēc attiecīgās ielas nodošanas ekspluatācijā, jo pēc apakšzemes inženiertīklu izbūves vai rekonstrukcijas tiek veikta to pārbaude, skalošana un ūdens kvalitātes monitorings. Tuvākajā laikā pēc pārbaužu rezultātu saņemšanas jauno pakalpojumu varēs izmantot Dārza, Sporta, Jelgavas, Atpūtas ielu iedzīvotāji.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.

Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 20 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.

Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.

Projekts paredz, ka tiks rekonstruēti 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēti 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus.

Projekta rezultātā visiem pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens, būs nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkliem; samazināsies ūdens zudumi; samazināsies ūdensvadu avārijas; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē; samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos.

______________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2012. gada 10. jūlijā

Aicinām sākt pieslēgumu ierīkošanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkliem

Aicinām visus individuālo māju īpašniekus un juridiskas personas Preiļu pilsētā realizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros pakāpeniski sākt pieslēguma ierīkošanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Pieslēgt minētos pakalpojumus varēs pēc attiecīgo ielu nodošanas ekspluatācijā, bet sākt ierīkot pieslēguma inženiertīklus, veikt rakšanas nepieciešamos darbus var jau tagad.

Pašvaldības uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” apsaimnieko pilsētas maģistrālos ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklus līdz sarkanajai līnijai vai līdz pieslēguma ierīkošanas vietai, savukārt privātajā teritorijā apakšzemes komunikācijas jāierīko īpašniekiem par saviem līdzekļiem. Lai ierīkotu pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai:
- klientam personīgi jāierodas SIA „Preiļu saimnieks” birojā Preiļos, Liepu ielā 2, un jāaizpilda iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda šādi dokumenti: īpašumu apliecinošs dokuments (zemesgrāmata), īpašuma robežu plāns un personu apliecinošs dokuments vai uzņēmuma reģistrācijas apliecība;
- pieteikuma veidlapa rakšanas darbu veikšanai pēc saskaņošanas ar attiecīgajiem komunikāciju tīklu īpašniekiem vai apkalpotājiem (AS „Latvijas Gāze”, SIA „Lattelecom” u.c.) jāiesniedz Preiļu novada domes būvvaldē;
- lai izveidotu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam, tehniskais projekts nav jāsagatavo, ja attiecīgā iela iekļauta pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”;
- pēc pievadu izbūves ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanu veic tikai un vienīgi SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti vai cita licencēta juridiska vai sertificēta fiziska persona;
- pēc pievadu izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas, mājas/dzīvokļa īpašniekam vai juridiskai personai ar SIA „Preiļu saimnieks” jānoslēdz līgums par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu. Pie līguma vēlams pievienot pieslēguma skici vai shēmu.

Ūdensvada pievada un/vai kanalizācijas izbūvi var veikt, izmantojot licencētu firmu pakalpojumus, taču būtu vēlams konsultēties ar būvniekiem, kas projekta ietvaros patlaban veic rakšanas darbus. Pēc pievadu ierīkošanas, obligāti jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju SIA „Preiļu saimnieks”. Patvaļīga pievienošanās ūdens vai kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā” ir administratīvi sodāma darbība 
Iedzīvotājus aicinām uzmanīgi sekot līdzi tehnisko noteikumu nosacījumiem, to ievērošana un izpilde tiks rūpīgi kontrolēta. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu, tādēļ pieslēgums jāierīko gada laikā pēc to saņemšanas.

Iesnieguma veidlapu par tehnisko noteikumu pieprasījumu var saņemt SIA „Preiļu saimnieks” birojā Liepu ielā 2 vai izdrukāt Preiļu novada mājas lapā sadaļā SIA „Preiļu saimnieks” (http://www.preili.lv/page.php?id=1125).

Lai saņemtu vairāk informācijas un atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem, aicinām griezties SIA „Preiļu saimnieks” birojā Liepu ielā 2, tel. 65381152. Ja būvniecības laikā nepieciešamas konsultācijas par darbu izpildes gaitu vai citiem saistītiem jautājumiem, sazinieties ar SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāju Aleksandru Lapuhu pa tel. 26597005.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls (tajā skaitā PVN), no tām 2 014 794,88 Ls (bez PVN) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.

Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”. Projekta būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”.

Vienošanās paredz, ka būvnieki 20 mēnešu laikā izbūvēs un rekonstruēs 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, tiks izbūvēti 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tiks tamponēti 3 artēziskie urbumi.
______________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2012. gada 25. maijā

Preiļos notiek vērienīgi ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros Preiļos turpinās ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija. Projekta īstenošana uzsākta no Brīvības, Aglonas un Sporta ielām. Plānots, ka pēc būvdarbu pabeigšanas Sporta ielā, komunikāciju izbūves darbi sāksies Dārzu ielā.

SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks skaidro: „Preiļi ir viena no tām nedaudzajām Latvijas pilsētām, kur, piesaistot apjomīgus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus un pakalpojuma sniedzēja finansējumu, atjaunota ūdens atdzelžošanas stacija, izveidotas modernas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta pirmajā kārtā tika renovēti un atjaunoti apmēram 50% no visiem pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, bet šobrīd, realizējot projekta otro kārtu, tiek izbūvēti un rekonstruēti maģistrālie inženiertīkli pārējā pilsētas daļā. Rezultātā visiem pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvu pakalpojumu. Tas būtībā parāda, kā Kohēzijas fonda līdzekļi dod uzskatāmu ieguvumu privātpersonām un uzņēmējiem mazpilsētā. Domāju, ka, raugoties perspektīvā, pilsētā uzsākot komercdarbību, nebūs jāraizējas par pieslēguma izveidošanu centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem vai par šī pakalpojuma kvalitāti. Tajā pašā laikā gribu atgādināt, ka pēc šī noslēdzošā ūdenssaimniecības projekta posma pabeigšanas, ikvienai privātpersonai vai uzņēmējam būs arī pienākums pieslēgties pie uzbūvētajiem inženiertīkliem – to paredz gan projekta mērķi, gan pilsētas saistošie noteikumi. Protams, iedzīvotāji būs laikus brīdināti, tiks veikta izskaidrošana un dažādi pretimnākoši soļi no pakalpojuma sniedzēja puses, bet dzīvot pa vecam sanitārām normām neatbilstošā vidē turpmāk vairs nevarēs. Lai cik strikti ir noteikumi, prasības vai ar to izpildi saistītās ekonomiskās dabas problēmas – tam visam var rast risinājumu. Šobrīd ir pārliecība, ka uzstādītie mērķi tiks sasniegti.”

Ierīkot pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam būs iespējams uzreiz pēc atsevišķas ielas apakšzemes komunikāciju nodošanas ekspluatācijā. Par ielu nodošanu ekspluatācijā iedzīvotāji tiks informēti. Lai ierīkotu pieslēgumu centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, iedzīvotājiem būs jāgriežas SIA „Preiļu saimnieks” birojā Liepu ielā 2, kur jāaizpilda iesnieguma veidlapa, lai saņemtu tehniskos noteikumus pieslēguma ierīkošanai.

Darbi vienlaikus notiek vairākās vietās pilsētā, lai operatīvāk īstenotu projekta aktivitātes, strādā vairākas darbu veicēju brigādes. Rakšanas darbi saistīti ar neērtībām, tādēļ plānojot apakšzemes komunikāciju izbūves gaitu, pēc iespējas tiek nodrošināta piebraukšana privātmājām, kā arī gājēju kustība vismaz pa vienai ielas pusei.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls (tajā skaitā PVN), no tām 2 014 794,88 Ls (bez PVN) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome.
Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”. Šie būvnieki komunikāciju izbūves darbus kvalitatīvi, plānotajos termiņos veica projekta pirmajā kārtā, tādēļ ir pamats domāt, ka arī otrās kārtas īstenošana notiks bez aizkavēšanās. Projekta būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”.

Vienošanās paredz, ka būvnieki 20 mēnešu laikā izbūvēs un rekonstruēs 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, tiks izbūvēti 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tiks tamponēti 3 artēziskie urbumi.


Būvdarbu plāns 2012. gadam

1. Brīvības iela (no Krāslavas līdz Kurzemes ielai);
2. Brīvības iela (no Kurzemes līdz Rīgas ielai);
3. Aglonas iela (no Tirgus līdz Liepu ielai);
4. A. Paulāna iela (no Liepu līdz Aglonas ielai);
5. A. Paulāna iela (no Daugavpils līdz Liepu ielai);
6. Sporta iela (no Liepu līdz A. Paulāna ielai);
7. Skolas iela (no Brīvības līdz Cēsu ielai);
8. Liepājas iela;
9. Latgales iela (no Zaļās līdz Talsu ielai);
10. Liepu iela (no Ventspils iela līdz dzīvojamai mājai Liepu ielā 23);
11. Daugavpils iela (no A.Upīša līdz Liepājas ielai);
12. Atpūtas iela (no Brīvības līdz Talsu ielai);
13. Kurzemes, Ludzas un Nākotnes iela;
14. Dārzu iela (no Aglonas līdz Ziedu ielai);
15. Jelgavas iela (no Liepu līdz Kalnu ielai);
16. Mehanizatoru iela (no Daugavpils līdz Pils ielai);
17. Pils iela (no Mehanizatoru ielas līdz dzīvojamai mājai Nr. 14 Pils ielā);
18. Pils iela (no dzīvojamās mājas Nr. 14 līdz Aglonas ielai).

______________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2012. gada 9. maijā

Paraksta līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Preiļos

Šī gada 7. maijā pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros noslēdza būvdarbu līgumu par maģistrālo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju Preiļos.

Būvdarbu laikā sākot no 14. maija uz 6 nedēļām noteikti satiksmes ierobežojumi šādos ielu posmos: Brīvības iela posmā no Kurzemes līdz Liepājas ielai; Aglonas iela posmā no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai un Sporta ielā – no Liepu līdz A. Paulāna ielai. Rakšanas darbi saistīti ar neērtībām, un lai darbi noritētu operatīvāk, vienlaicīgi strādās vairākas darbu veicēju brigādes.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.

Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 20 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome. 

Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.

Projekts paredz, ka tiks rekonstruēti 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēti 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus.

Projekta rezultātā visiem pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens, būs nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkliem; samazināsies ūdens zudumi; samazināsies ūdensvadu avārijas; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē; samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos.

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

2012. gada 26. aprīlī

SIA „Preiļu saimnieks” uzsāk projekta īstenošanu

Šī gada 25. aprīlī pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 ietvaros notika pirmsuzsākšanas sanāksme, lai vienotos par maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu uzsākšanu un to sekmīgas norises gaitu.

Šī gada maijā tiks uzsākta maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Brīvības un Aglonas ielā. Šobrīd notiek darbs pie satiksmes plūsmas organizēšanas būvdarbu laikā, un tiek veikta būvniecības materiālu piegāde.

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, bet būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”.
Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.

Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65, no tām 2 014 794,88 finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome. 

Projekta ietvaros Preiļos paredzēts rekonstruēt 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēt 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus.

Projekta realizācijas rezultātā visiem Preiļu pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkliem; tiks samazināti ūdens zudumi; samazināsies ūdensvadu avārijas; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē; samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos.
_______________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010. gada 18.oktobrī

Parakstīts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu

2010. gada 15. oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju un SIA „Preiļu saimnieks” tika parakstīts civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 īstenošanu. Projektu realizēs 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" ietvaros.

Civiltiesiskās vienošanās ietvaros līgumslēdzējpuses vienojās par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 īstenošanu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu un Projekta uzraudzību.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 693 504,77 lati, no tām 2 014 794,88 finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks”.

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt 2,7 km ūdensvada, 1,9 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēt 9,8 km jaunu ūdensvadu, 4,6 km kanalizācijas tīklu un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus. Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.

Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegta: kvalitatīva, normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens nodrošināšana 95% Preiļu pilsētas iedzīvotājiem; rekonstruējot ūdensapgādes tīklus tiks samazināti ūdens zudumi par 1%; rekonstruējot ūdensvadus samazināsies dzeramā ūdens avārijas izplūdes, kā rezultātā tiek nodrošināta pazemes ūdens resursu racionāla izmatošana; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē, pieslēdzot 24% mājsaimniecību, kuri šobrīd izmanto izsmeļamās bedres vai septiķus, centralizētam notekūdeņu tīklam, kopā 95% no visiem pilsētas iedzīvotājiem; rekonstruējot esošos cauruļvadus samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos; samazināsies gruntsūdeņu un lietus ūdeņu infiltrācija kanalizācijas sistēmā.

Sīkākai informācijai:
Jānis Vaivods
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26491947, e-pasts:
janis.vaivods@preili.lv
 _________________________

PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


 

2011. gada 18. martā

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanas ietvaros izsludina divas iepirkuma procedūras

Šī gada 18. martā SIA „Preiļu saimnieks” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanas ietvaros izsludina divas iepirkuma procedūras: „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Preiļos” un „Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos”.


Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 693 504,77 lati, no tām 2 014 794,88 finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks”. Projekta īstenošanas termiņš ir 48 mēneši.

Projekta ietvaros paredzēts Preiļos rekonstruēt 2,7 km ūdensvada, 1,9 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēt 9,8 km jaunu ūdensvadu, 4,6 km kanalizācijas tīklu un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus.

Projekta realizācijas rezultātā 95% Preiļu pilsētas iedzīvotāju tiks nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens; tiks samazināti ūdens zudumi par 1%; samazināsies ūdensvadu avārijas; 95% pilsētas iedzīvotāju tiks nodrošināts centralizētās kanalizācija pakalpojums; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē; samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos.

Projektu realizē 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" ietvaros.

Sīkākai informācijai:
Jānis Vaivods
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26491947, e-pasts:
janis.vaivods@preili.lv

 _________________________

PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

  

2012. gada 8. maijā

Paraksta līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Preiļos; no pirmdienas, 14. maija, noteikti satiksmes ierobežojumi

Šī gada 7. maijā pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros noslēdza būvdarbu līgumu par maģistrālo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju Preiļos.

Būvdarbu laikā sākot no 14. maija uz 6 nedēļām noteikti satiksmes ierobežojumi šādos ielu posmos: Brīvības iela posmā no Kurzemes līdz Liepājas ielai; Aglonas iela posmā no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai un Sporta ielā – no Liepu līdz A. Paulāna ielai. Rakšanas darbi saistīti ar neērtībām, un lai darbi noritētu operatīvāk, vienlaicīgi strādās vairākas darbu veicēju brigādes.

Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.

Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 20 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome. 
Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.

Projekts paredz, ka tiks rekonstruēti 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēti 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus.

Projekta rezultātā visiem pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens, būs nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkliem; samazināsies ūdens zudumi; samazināsies ūdensvadu avārijas; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē; samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos.

Sīkākai informācijai:
Inese Šņepste
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 26543047, e-pasts:
inese.snepste@preili.lv

 _________________________

PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

  

  

2012. gada 5. novembrī

Novembrī turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta realizācija

Novembrī Preiļu pilsētā turpinās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” būvdarbi. Apakšzemes komunikāciju izbūve un pieslēgumu montēšana noritēs, kā tas paredzēts darbu izpildes grafikā, atkāpes no plānotā varētu būt vienīgi laika apstākļu dēļ.

Plānots, ka novembrī Pļaviņu ielā (posmā no Varakļānu ielas līdz Zaļajai ielai) sāksies maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi. Ja laika apstākļi saglabāsies būvdarbiem labvēlīgi, tad plānots, ka maģistrālo inženiertīklu būvniecība novembra otrajā pusē turpināsies Zaļajā ielā (posmā no Pļaviņu ielas līdz Līvānu ielai). Līdztekus minētajiem, pieslēgumu izbūves darbi noritēs arī Talsu ielā (posmā no Liepājas ielai līdz Atpūtas ielai).

Minēto ielu iedzīvotāji par būvdarbu uzsākšanu tiks informēti personīgi. Šajos ielu posmos būvdarbi organizēti tā, lai, cik vien tas iespējams, mazāk traucētu iedzīvotāju pārvietošanos un lai satiksmes ierobežojumu būtu iespējami mazāk. Atsevišķās darbu norises vietās satiksme būs slēgta tikai darba laikā, bet pēc darba dienas beigām būvbedres tiks aizbērtas un satiksmes plūsma atjaunota. Būvdarbu norises laiks tiek rūpīgi plānots, ja vien tas iespējams, tad darbi sākas pēc pulksten astoņiem rītā un beidzas pirms pulksten pieciem vakarā, lai iedzīvotāji varētu ar automašīnām tikt uz darbu un atpakaļ.

Maģistrālā kanalizācijas tīkla izbūve Rīgas ielā tuvojas noslēgumam. Daugavpils ielā maģistrālā ūdensvada izbūve notiek, izmantojot beztranšeju metodi, tādējādi satiksmes plūsmu iespējams nodrošināt pa vienai ielas pusei. Pieslēgumu montēšanas darbi šeit vēl turpināsies. Mehanizatoru ielā notiek maģistrālā ūdensvada izbūve, tāpēc vietās, kur notiek būvdarbi, ierobežota satiksme.

SIA „Preiļu saimnieks” aicina iedzīvotājus un uzņēmējus savlaicīgi pieslēgt savus īpašumus pilsētas centrālajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam. Vispirms jāgriežas SIA „Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2, kur varēsiet aizpildīt pieteikuma veidlapu, lai saņemtu tehniskos noteikumus un saskaņā ar tiem uzbūvētu savus ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus līdz pieslēguma vietai.

Pateicamies iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ka pret būvdarbu norisi izturas saprotoši, un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 _________________________

PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Atpakaļ