Normatīvie akti


Preiļu novada domes saistošie noteikumi 

Pieteikums par sociālā dzīvokļa piešķiršanu (DOC) 

Likumi un Ministru kabineta noteikumi

Likumi:

19.06.1998. likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums" ("LV", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.) [stājas spēkā 22.07.1998.] ar grozījumiem ...

23.03.2000. likums "Fizisko personu datu aizsardzības likums" ("LV", 123/124 (2034/2035), 06.04.2000.) [stājas spēkā 20.04.2000.] ar grozījumiem ...

29.10.1998. likums "Informācijas atklātības likums" ("LV", 334/335 (1395/1396), 06.11.1998.) [stājas spēkā 20.11.1998.] ar grozījumiem ...

31.10.2002. likums "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" ("LV", 168 (2743), 19.11.2002.) [stājas spēkā 01.01.2003.] ar grozījumiem ...

07.09.1995. likums "Par sociālo drošību" ("LV", 144 (427), 21.09.1995.) [stājas spēkā 05.10.1995.] ar grozījumiem ... 

MK noteikumi:

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām" ("LV", 205 (4191), 30.12.2009.) [stājas spēkā 01.01.2010.] ar grozījumiem ...

12.12.2000. MK noteikumi Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" ("LV", 454/457 (2365/2368), 15.12.2000.) [stājas spēkā 01.01.2001.]  ar grozījumiem ...

03.06.2003. MK noteikumi Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" ("LV", 85 (2850), 06.06.2003.) [stājas spēkā 07.06.2003.] ar grozījumiem ...

06.11.2006. MK noteikumi Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" ("LV", 180 (3548), 09.11.2006.) [stājas spēkā 10.11.2006.] ar grozījumiem ...

21.04.2008. MK noteikumi Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" ("LV", 63 (3847), 23.04.2008.) [stājas spēkā 24.04.2008.] ar grozījumiem ...

31.03.2009. MK noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" ("LV", 53 (4039), 03.04.2009.) [stājas spēkā 04.04.2009.]

17.06.2009. MK noteikumi Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" ("LV", 97 (4083), 26.06.2009.) [stājas spēkā 01.07.2009.]

15.12.2009. MK noteikumi Nr.1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" ("LV", 201 (4187), 22.12.2009.) [stājas spēkā 23.12.2009.; piemērojams ar 01.12.2009.]

30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" ("LV", 51/52 (4243/4244), 31.03.2010.) [stājas spēkā 01.04.2010.; zaudēs spēku 31.12.2011.] 

15.11.2005. MK noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" ("LV", 184 (3342), 17.11.2005.) [stājas spēkā 18.11.2005.] ar grozījumiem ...

Atpakaļ