Dokumenti


Skaidrojošā vārdnīca:
Jaunietis
– persona vecumā no 13 - 25 gadiem.
Jaunatnes politika – mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Jauniešu organizācija – organizācija, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu biedrība vai to apvienība, jauniešu neformālā grupa, skolēnu pašpārvalde vai to apvienība, studentu pašpārvalde vai to apvienība, jauniešu politiskā organizācija vai to apvienība.
Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir:
atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai; 
nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā; 
nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 
nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Dokumenti:
Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2016.-2021.gadam
LR Jaunatnes likums
 
Latvijas Republikas Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018. gadam 
Eiropas Savienības padomes rezolūcija par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018) 
Preiļu novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam 
Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija "Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus" 

Atpakaļ