E-pakalpojumi


1.  Webnams - SIA `Preiļu saimnieks` ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanas sistēma   
SIA "Preiļu saimnieks" klientu informatīvā sistēma. Reģistrējoties sistēmā, klienti var paziņot ūdens skaitītāju mērījumus, kā arī apskatīt pēdējās veiktās iemaksas un rēķinu summas.
WEBNams lietošanas instrukcija (PDF) 


2.  Nekustamais īpašums - pakalpojums nodrošina aktuālus datus par nekustamo īpašumu (t. sk. par objektiem) un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā. Portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var:
• iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās,
• aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem,
• veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem,
• iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās, iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.  


3. Portālā www.latvija.lv pieejamie e-pakalpojumi 
• Kā elektroniski deklarēt dzīvesvietu
• Kāda informācija par personu ir valsts rīcībā
• Kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes?
• Kā es elektroniski varu noskaidrot, kas ir mans ģimenes ārsts
• Kā elektroniski reģistrēt komersantu?
• Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem?
• Kā es varu elektroniski atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem? 
u.c. 

Nr. E-pakalpojuma
numurs
E-pakalpojuma nosaukums
1. EP00 Manā īpašumā deklarētās personas 
2. EP01 Mani dati Iedzīvotāju reģistrā 
3. EP10 Pašvaldības domes lēmuma noraksta pieprasīšana 
4. EP11 Bāriņtiesas lēmuma noraksta pieprasīšana 
5. EP12 Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana 
6. EP13 Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana 
7. EP14 Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana 
8. EP15 Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana 
9. EP16 Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana 
10. EP17 Žogu būvniecības atļaujas pieprasīšana 
11. EP18 Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana 
12. EP20 Mani dati pašvaldībā 
13. EP21 Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību 
14. EP22 Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā 
15. EP23 Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem 
16. EP26 Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs 
17. EP27 Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves 
18. EP28 Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi 
19. EP29 Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē 
20. EP30 Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem 
21. EP32 Mani dati kadastrā 
26. EP38 Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa 
27. EP43 Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem 
28. EP44 Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts 
29. EP45 Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu 
30. EP46 Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai) 
31. EP47 Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) 
32. EP48 Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu 
33. EP49 Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli 
34. EP50 Informācija par ieturējumiem no izmaksātas pensijas/pabalsta/atlīdzības 
35. EP51 Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru 
36. EP52 Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību 
37. EP53 Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli 
38. EP54 Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai 
39. EP55 Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu 
40. EP56 Informācija par uzturlīdzekļu parādu 
42. EP61 Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru 
43. EP62 Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu 
44. EP63 Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai 
45. EP64 Mani dati VDEĀVK 
46. EP65 Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK 
47. EP66 Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK 
48. EP67 Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei 
49. EP68 Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika 
50. EP69 Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums 
51. EP73 Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma 
52. EP74 Mani dati biometrijas datu aptrādes sistēmā 
57. EP105 Informācija par pakalpojuma pieprasījuma virzību 
58. EP109 Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā 
59. EP110 Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai 
60. EP111 Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam 
61. EP112 Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi 
62. EP113 Iesniegums Veselības inspekcijai 
65. EP155 E-iesniegums iestādei 
Atpakaļ