Jaunatne


Čau, jaunieti!

Ja vēlies būt informēts par visu notiekošo jaunatnes lietās , tad SEKO!

FB lapa: https://www.facebook.com/jcentrs4/
Instagram: https://www.instagram.com/jcentrs4/

Droši raksti, zvani un sazinies ar mums!

Par jaunatni Preiļu  novadā (dati uz 01.10.2017.):

  • Kopš 2013. gada 4. februāra Preiļu novada domē strādā jaunatnes lietu speciālists, kura galvenais pienākums ir koordinēt darbu ar jaunatni novadā, veicināt sadarbību starp jauniešiem, nevalstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību, kā arī īstenot jaunatnes politikas pilnveidošanu un īstenošanu novadā.
  • 2013. gada 27. jūnijā tika atklāts Preiļu novada “Jauniešu informācijas punkts” (JIP), Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
  • Kopš 2013. gada aktīvi notiek dažādi izklaides un aktīvās atpūtas pasākumi, semināri, tikšanās, kino vakari, radošās darbnīcas, akcijas, braucieni, iesaiste projektos un citas aktivitātes jauniešiem novadā.

2013. gadā – vairāk kā 25 pasākumi un aktivitātes.
2014. gadā – vairāk kā 40 aktivitātes un pasākumi jauniešiem.

Ar Preiļu novada domes 2015.gada 6.marta lēmumu, protokols Nr.3., p.16 tika izveidots Preiļu novada Jauniešu centrs „ČETRI”.

 

Preiļu novada JAUNIEŠU CENTRS „ČETRI”


 

Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Mob.tālr.: +371 29327010, fakss: 65307323,
e-pasts: jauniesu.centrs@preili.lv 

Centra vadītāja Santa Ancāne: santa.ancane@preili.lv, t.: 29327010 

JAUNIEŠU CENTRA „ČETRI” NOLIKUMS (PDF)

 


 

Jauniešu centra mērķis:  

Atbalstīt un veicināt Preiļu novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.  

Jauniešu centra uzdevumi:

1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; 
2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
3. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
5.sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
6. nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;
7. sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
8. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
9. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas, seminārus, lekcijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
10. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;
11. sekmēt novada jauniešu iesaistīšanos novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.
 

Atpakaļ